UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021

05/07/2021

UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 116 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh, số 83 đường Phạm Tung, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.tayninh.gov.vn