UBND tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2020

29/09/2020

Ngày 17/9/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã có thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long và Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long năm 2020 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh tốt nghiệp cao đẳng và đại học trở lên trong và ngoài nước, có đủ trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu, vị trí tuyển dụng.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ; thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên, tiêu chuẩn đặc thù của ngành (ngoại hình, giọng nói) để thực hiện nhiệm vụ lâu dài;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ CẦN TUYỂN

1. Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh

1.1.  Số lượng: 03 người.

1.2. Vị trí việc làm:

a) Viên chức Kinh doanh: 01 người.

– Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Marketing; Thống kê; Hệ thống thông tin kinh tế; Kinh doanh Du lịch và Dịch vụ.

– Anh văn: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Viên chức Kế toán: 01 người.

– Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán tài chính.

– Anh văn: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c) Viên chức Lễ tân: 01 người.

– Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản lý nhà hàng – Khách sạn, Kinh doanh Du lịch và dịch vụ, Quản trị Du lịch – Khách sạn, Quản trị khách sạn.

– Anh văn: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Trung tâm Tin học – Công báo

2.1. Số lượng: 05 người.

2.2. Vị trí việc làm:

a) Viên chức Kỹ thuật: 03 người.

– Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành hệ thống thông tin, phần mềm.

– Anh văn: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b) Viên chức Công báo: 02 người.

– Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành báo chí, ngữ văn, ngôn ngữ học hoặc luật phù hợp với vị trí công tác của đơn vị.

– Anh văn: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (nếu Phiếu đăng ký dự tuyển gửi qua đường bưu chính thì được tính theo dấu bưu điện và phải đảm bảo nơi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tiếp nhận phiếu trong thời gian quy định).

2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển: 30 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long.

3. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính – Tổ chức Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long (số 88, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; điện thoại liện hệ: 02703.823327).

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:

1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển (không xét tuyển đặc cách).

2. Nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b) Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Chánh Văn phòng UBND tỉnh quyết định hình thức phỏng vấn phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Nội dung phỏng vấn: Kiến thức chung và kiến thức chuyên môn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nội dung Kiến thức chung xem trong Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập).

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN:

Dự kiến trong tháng 11 năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long (nếu có thay đổi sẽ thông báo trực tiếp đến người dự tuyển).

Nguồn tin: tintuc.vinhlong.gov.vn