UBND TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

17/11/2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại hội trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các hội có tính chất đặc thù thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2023; Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc điều chỉnh số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh năm 2023.
Để bổ sung đội ngũ viên chức có trình độ chuyên môn vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; căn cứ các quy định của pháp luật và nhu cầu tuyển dụng viên chức. Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố năm học 2023 – 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm vào công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.
2. Yêu cầu, nguyên tắc tuyển dụng
Việc tổ chức tuyển dụng viên chức bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, dân chủ, chất lượng và đúng pháp luật để lựa chọn những người có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.
Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm đã được phê duyệt và tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của chức danh nghề nghiệp tương ứng; đảm bảo số lượng người làm việc được giao năm 2023.
Ưu tiên tuyển chọn người có công với đất nước, người dân tộc thiểu số. Tổ chức tuyển dụng phải thông qua Hội đồng xét tuyển viên chức.
II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VIÊN CHỨC, NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Tình hình sử dụng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2023
– Tổng số lượng vị trí việc làm viên chức được giao: 1.752 người.
– Số lượng viên chức đã sử dụng: 1.662 người.
– Số lượng viên chức chưa sử dụng: 90 người.
2. Nhu cầu tuyển dụng viên chức 2023
– Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 46 chỉ tiêu.
– Chức danh nghề nghiệp cần tuyển: 13 vị trí.
(Kèm theo bảng chỉ tiêu, điều kiện tuyển dụng cụ thể)
III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp nhu cầu tuyển.
(Kèm theo Phụ lục điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng cụ thể)
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;
– Công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì trong vòng 12 tháng kể từ ngày có Quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực không được đăng ký dự tuyển. Trường hợp công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được dự tuyển vào các cơ quan hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm có hành vi vi phạm.

2. Hình thức, Nội dung xét tuyển
Việc xét tuyển thực hiện theo 02 vòng như sau:
2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Phỏng vấn, thang điểm 100 điểm.
– Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
3.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Xác định người trúng tuyển
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
5.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển ban đầu
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
Lưu ý: Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ, người đăng ký dự tuyển mang theo bản chính văn bằng chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm kết quả học tập và các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức để đối chiếu.
5.2. Hồ sơ tuyển dụng
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải bổ sung để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, gồm:
– Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển của cơ quan có thẩm quyền;
– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian: 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố..
– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố địa chỉ số 11, đường Lê Văn Chánh, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
– Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành.
7. Thời gian, địa điểm xét tuyển
– Thời gian: Dự kiến tháng 01 năm 2024.
– Địa điểm tổ chức xét tuyển sẽ có Thông báo cụ thể sau.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố năm học 2023 – 2024 thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BNV.
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố
– Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng tuyển dụng, các bộ phận giúp việc của Hội đồng, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố năm học 2023 – 2024.
– Thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố ký hợp đồng đối với đơn vị có chức năng tổ chức thi tuyển theo Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020.
– Chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quy trình tuyển dụng (kế hoạch, quyết định thành lập Hội đồng, các bộ phận giúp việc Hội đồng và thông báo theo quy định tuyển dụng; quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng…).
– Tham mưu chỉ tiêu tiếp nhận, đảm bảo số lượng theo quy định và số lượng vị trí việc làm viên chức được giao tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.
– Tổ chức thu phí và quản lý nguồn thu theo quy định; lập dự trù và quyết toán kinh phí theo quy định.
– Thông báo tuyển dụng và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đảm bảo các nội dung tuyển dụng viên chức theo quy định.
– Niêm yết công khai tại trụ sở và đăng Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố những nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng.
2. Phòng Nội vụ Thành phố
Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố ký ban hành Kế hoạch, quyết định thành lập Hội đồng, các bộ phận giúp việc Hội đồng và thông báo theo quy định tuyển dụng; quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, quyết định tuyển dụng và phân công viên chức sau khi có kết quả trúng tuyển.
3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố
Đăng tải các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức theo quy định trên Trang thông tin điện tử của thành phố Cao Lãnh.
4. Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố
Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố cân đối kinh phí cho đơn vị thực hiện; hướng dẫn đơn vị quản lý nguồn thu và nộp vào ngân sách kịp thời theo quy định; đồng thời hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành.
Hướng dẫn thu, chi, nộp và quyết toán kinh phí hợp đồng thuê đơn vị có chức năng tổ chức thi tuyển theo quy định. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố cân đối ngân sách tổ chức tuyển dụng trong trường hợp khoản thu phí không đáp ứng công tác tổ chức tuyển dụng viên chức.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố
Đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Thành phố thường xuyên thông báo các thông tin có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố năm học 2023 – 2024 trong toàn Thành phố, nhằm đảm bảo tính công khai, minh mạch trong công tác tuyển dụng.
6. Các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố
Thường xuyên đăng tải các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố năm học 2023 – 2024./.

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Nguồn tin: thcsnguyenthiluu.edu.vn