UBND TP.Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

29/04/2020

Căn cứ Quyết định số1180/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND thành phố Hòa Bình về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Hoà Bình năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình thông báo nhu cầu tuyển dụng giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Hòa Bình và UBND huyện Yên Thủy, như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng

Tuyển dụng giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Hòa Bình và UBND huyện Yên Thủy năm 2020, cụ thể như sau:

(Có biểu chi tiết kèm theo phía dưới văn bản).

II. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển, hình thức thi tuyển viên chức:

1. Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định, có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện cụ thể

a) Thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên mầm non, tốt nghiệp trình độ trung cấp sư phạm trở lên, chuyên ngành sư phạm mầm non;

b) Thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên tiểu học, tốt nghiệp trình độ trung cấp sư phạm trở lên, chuyên ngành phù hợp yêu cầu vị trí cần tuyển;

c) Thí sinh dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở, tốt nghiệp trình độ cao đẳng sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu cần tuyển trở lên.

d) Thí sinh dự tuyển vị trí việc làm nhân viên kế toán, tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

* Các trường hợp không tốt nghiệp sư phạm phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được chứng thực, dịch thuật sang Tiếng Việt.

3. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với người đăng ký tuyển dụng:

a) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014.

b) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Việc quy đổi tương đương các loại chứng chỉ thực hiện theo công văn 1048/SGD&ĐT-TCCB ngày 22/5/2019 của Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5. Hình thức, nội dung thực hiện tuyển dụng

– Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển, được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

5.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng 1.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Người dự tuyển là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

5.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể do Hội đồng thi tuyển hướng dẫn.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 180 phút.

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận Phiếu, hồ sơ dự tuyển

1. Người đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Lưu ý: Mẫu phiếu, nội dung ôn tập dự thi (phụ lục 1, phụ lục 2) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của thành phố tại địa chỉ: https://ubndtp.hoabinh.gov.vn/. Các nội dung ôn tập về chuyên môn, nghiệp vụ thí sinh tự chuẩn bị.

2. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) …theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển cụ thể bao gồm:

– 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục ban hành theo Nghị định 161/2018/NĐ-CPngày 29/11/2018 của Chính phủ);

– Bản sao văn bằng chứng chỉ, bảng điểm (Bằng chuyên môn, bảng điểm học tập, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ…);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);

– 05 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận.

5. Thời gian, địa điểm

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đối với các thí sinh từ ngày 24/4/2020 đến hết ngày 24/5/2020. Ủy ban nhân dân thành phố Hoà Bình không tiếp nhận bất cứ trường hợp nào nộp hồ sơ chậm so với thời gian yêu cầu trên.

– Sau khi hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự tuyển, UBND thành phố quyết định phê duyệt và công bố danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.

* Dự kiến như sau:

– Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi ngày 29/5/2020;

– Thi vòng 1: ngày 08/6/2020 đến ngày 13/6/2020;

– Thi vòng 2: ngày 26/6/2020 đến ngày 30/6/2020.

* Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình.

Lưu ý: Nếu có thay đổi về thời gian địa điểm thi UBND thành phố sẽ thông báo sau trên trang thông tin điện tử của thành phố.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Hòa Bình, Khu 2, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình. Mọi thông tin cần biết thêm liên hệ số điện thoại 02183.894.913.

6. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí thi thí sinh nộp sau khi có thông báo đủ điều kiện dự thi.

Trên đây là thông báonhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc UBND thành phố Hòa Bình và UBND huyện Yên Thủy năm 2020.Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình thông báo cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu được biết./.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

*****Phụ lục chi tiết như sau:

UBND TP.Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND TP.Hòa Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

*****Tài liệu đính kèm

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Danh mục tài liệu ôn tập

Nguồn tin: ubndtp.hoabinh.gov.vn