UBND TP.Huế, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

18/06/2020

UBND TP.Huế, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

– Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung viên chức còn thiếu theo quy định.

– Tuyển dụng công khai, cạnh tranh thông qua việc xét tuyển nhằm tuyển dụng được viên chức đạt chất lượng tốt, tuyển dụng “đúng người”, “đúng việc”.

– Tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao và yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của đơn vị.

II. NHU CẦU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 viên chức với vị trí cụ thể sau:

UBND TP.Huế, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND TP.Huế, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

2. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức năm 2020 được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

III. XÉT TUYỂN

1. Đối tượng

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức.

2. Điều kiện

a) Người đăng ký dự tuyển vào viên chức phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Chương III Luật Viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế.

– Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Trình độ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT phù hợp từng chức danh nghề nghiệp viên chức. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ Tiếng Anh nêu trên có thể nộp các chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh thay thế như: Tiếng Anh thực hành (B,C), IELTS, TOEIC..cấp độ tương đương.

– Trình độ tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng A)

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Người đăng ký dự tuyển có dị dạng, phát âm không chuẩn.

Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ thông báo trúng tuyển.

c)Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức:

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét tiếp nhận vào viên chức nếu người đăng ký dự tuyển có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn)

3. Nguyên tắc xét tuyển

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng chức danh nghề nghiệp.

Chỉ tuyển dụng đủ số lượng còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao năm 2020 và theo đúng vị trí cần tuyển.

4. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại điểm b khoản 4 Mục III của Kế hoạch này.

Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 – Thời gian chuẩn bị và phỏng vấn 30 phút

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a) Xem xét tiếp nhận vào viên chức nếu người đăng ký dự tuyển có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng Nội vụ thành phố tham mưu Chủ tịch UBND thành phố:

– Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch gồm 05 hoặc 07 thành viên để kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn,nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

+ Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

– Tham mưu văn bản đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất kết quả tiếp nhận vào viên chức trước khi quyết định tuyển dụng.

b)Sau khi công bố kết quả tiếp nhận viên chức. Nếu còn chỉ tiêu tuyển dụng, Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố sẽ thông báo phỏng vấn người dự tuyển vòng 2. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển

d) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định tại Kế hoạch này.

đ) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

e) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả tuyển dụng, thông báo công khai Cổng thông tin điện tử thành phố và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

6. Ưu tiên trong xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2.

7. Nội dung phỏng vấn: Bốc thăm ngẫu nhiên trong số câu hỏi liên quan đến các nội dung sau:

– Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– Kiến thức chuyên môn; kỹ năng và xử lý tình huống liên quan vị trí việc làm.

(Danh mục tài liệu phỏng vấn sẽ được Hội đồng xét tuyểnviên chức thông báo sau. Quá trình phỏng vấn thí sinh không được phép sử dụng tài liệu)

8. Thủ tục hồ sơ

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu, có dán ảnh 4×6);

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

– Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản photo hộ khẩu thường trú;

– 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem.

– Riêng hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận viên chức (trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức): Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); Bảo sao có chứng thực Sổ Bảo hiểm xã hội; bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận nêu trên.

– Hồ sơ dự tuyển gồm có 02 bộ hồ sơ/người dự tuyển;

Bản thân người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 9Mục III của Kế hoạch này.

9. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển, báo cáo kết quả tuyển dụng

a) Thông báo Kế hoạch tuyển dụng:

Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên website của UBND thành phố Huế (www.huecity.gov.vn), Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (TRT) và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố.

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 08 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 07 tháng 7 năm 2020 (trừ thứ bảy, chủ nhật)

Sáng: từ  8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ phút

– Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thành phố, 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế

Ghi chú: Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố sẽ thông báo sau.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Phòng Nội vụ thành phố tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức thành phốnăm 2020 để thực hiện tuyển dụng theo quy định; Thông báo công khai nội dung tuyển dụng trên Báo Thừa Thiên Huế; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT); niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở UBND thành phố, Phòng Nội vụ thành phố và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố tại địa chỉ: huecity.gov.vn.

Phòng Nội vụ thành phố tham mưu Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố tổng hợp danh sách những người đăng ký dự tuyển, tổ chức phỏng vấn và công bố kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế./.

Nguồn tin: huecity.gov.vn