UBND TP.Lai Châu tuyển dụng công chức năm 2020

29/08/2020

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ – Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu; Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND, ngày 15/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND, ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu; Công văn số 1365/UBND-TH ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Lai Châu v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung phân cấp quản lý cán bộ, công chức cấp xã;

Căn cứ Quy định số 02-QĐi/ThU ngày 15/6/2018 của Thành ủy Lai Châu về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 1919-QĐ/ThU ngày 25/6/2019 của Thành ủy Lai Châu về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Ban thường vụ ủy quyền cho Thường trực Thành ủy quản lý;

Căn cứ Thông báo số 1443-TB/ThU ngày 25/6/2020 của Thành ủy Lai Châu về chủ trương kiện toàn và kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường năm 2020;

Căn cứ số lượng công chức được giao; xét kế hoạch tuyển dụng công chức của UBND phường Quyết Thắng.

UBND thành phố Lai Châu xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo về phẩm chất, năng lực vào chức danh công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo vị trí, chức danh công chức.

Bố trí, sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ công chức cấp xã đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng.

2. Yêu cầu

Công tác tuyển dụng phải đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức cấp xã.

II. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu thuộc chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Quyết Thắng.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

– Là công dân có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có trong quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng tại các xã, phường thuộc thành phố Lai Châu.

– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

– Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp chuyên ngành quân sự cơ sở trở lên.

– Tin học: Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương.

– Trình độ chính trị: Có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc phải đi học Trung cấp lý luận chính trị sau khi được tuyển dụng.

– Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước trở lên (hoặc phải hoàn thiện sau khi tuyển dụng).

– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.

– Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã; có năng lực chủ trì công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo chức năng, nhiệm vụ.

– Phối hợp tham mưu thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội, các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

3. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện xét tuyển (xét các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển) và bổ nhiệm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ – Bộ Quốc phòng; Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lai Châu; Quy định số 02-QĐi/ThU ngày 15/6/2018 của Thành ủy Lai Châu về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 1919-QĐ/ThU ngày 25/6/2019 của Thành ủy Lai Châu về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Ban Thường vụ ủy quyền cho Thường trực Thành ủy quản lý;

4. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là người đạt các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, đạt các tiêu chuẩn chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo quy định và theo đề nghị của UBND cấp xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức xã, phường (theo mẫu kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019);

– Bản Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4×6, ảnh chụp trong 6 tháng trở lại đây tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) theo mẫu quy định, có xác nhận của địa phương nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp trong thời hạn sử dụng theo quy định;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú đối với người dự tuyển;

– Hai phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận;

– Hồ sơ đựng trong túi hồ sơ theo mẫu quy định.

– Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để xét tuyển dụng cấp xã lần sau.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng

UBND Thành phố sẽ thông báo cụ thể về thời gian tổ chức kỳ xét tuyển dụng; dự kiến thời gian hoàn thành trong năm 2020 hoặc tháng 01 năm 2021.

Địa điểm: Tại thành phố Lai Châu.

7. Lệ phí dự tuyển

Lệ phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ

Là đầu mối tham mưu cho UBND thành phố tổ chức kỳ xét tuyển sau khi kế hoạch được phê duyệt theo đúng quy định.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu cho UBND thành phố phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức tuyển dụng theo quy định.

3.Đài Truyền thanh thành phố và UBND các xã, phường

Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Trụ sở UBND xã, phường về kế hoạch, thông báo tuyển dụng công chức phường năm 2020.

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với phòng Nội vụ trong thực hiện kế hoạch tuyển dụng.

Mọi thông tin liên quan đến công tác tuyển dụng công chức phường năm 2020 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của thành phố, địa chỉ truy cập: thanhpho.laichau.gov.vn/.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ về phòng Nội vụ thành phố (Số 68 Đường Võ Nguyên Giáp, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu hoặc số điện thoại 02133.790.233) để xem xét giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường năm 2020 của UBND thành phố Lai Châu./.

Nguồn tin: thanhpho.laichau.gov.vn