UBND TP. Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

15/11/2022

Căn cứ Kế hoạch số 1597/KH-UBND ngày 20/9/2022 của UBND thành phố Long Khánh về viUBND TP. Long Khánh, Đồng Nai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Long Khánh năm 2022;
Nay UBND thành phố Long Khánh thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Long Khánh năm 2022 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Số lượng công chức cấp xã cần tuyển dụng là 15 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
– Vị trí Tài chính – Kế toán: 04 chỉ tiêu (Bảo Vinh: 01, Xuân Lập: 01; Xuân Bình: 01; Xuân Trung: 01)
– Vị trí Văn hóa – Xã hội: 05 chỉ tiêu (Xuân Trung: 01; Xuân Tân: 01; Bàu Sen: 01; Bảo Quang: 02)
– Vị trí Văn phòng – Thống kê: 04 chỉ tiêu (Xuân Tân: 01; Suối Tre: 01; Hàng Gòn: 01; Bình Lộc: 01)
– Vị trí Địa chính – Xây dựng: 01 chỉ tiêu (Xuân Trung: 01)
– Vị trí Tư pháp – Hộ tịch: 01 chỉ tiêu (Bình Lộc)
(Phụ lục nhu cầu tuyển dụng kèm theo)
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký tuyển dụng
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, cụ thể: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Long Khánh năm 2022:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Không cư trú tại Việt Nam;b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng
Thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, cụ thể:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Nếu trường hợp người dự thi thuộc nhiều diện ưu tiên khác nhau, thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Lệ phí dự tuyển
a) Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:
– Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.
– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh.
– Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.
b) Sau khi có kết quả thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển, trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển thì sẽ được hoàn trả phí dự tuyển, trường hợp thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nhưng không dự thi thì sẽ không được hoàn trả lại phí dự tuyển.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Nội dung, hình thứcTuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.
a. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy.
– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;
+ Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;
b. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.
– Hình thức thi: Thi viết
– Thời gian thi: 180 phút;
– Thang điểm: 100 điểm.
2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng
Thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.
2.1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.
2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Trường hợp nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND thành phố quyết định người trúng tuyển.
2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG
1. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng công chức, UBND thành phố niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách người dự kiến trúng tuyển tại trụ sở làm việc của UBND thành phố và trụ sở làm việc của UBND các phường, xã nơi tuyển dụng và trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố; gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
2. Trong thời hạn 15 ngày sau ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả trong trường hợp thi tuyển vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 112/2011/NĐ-CP bằng hình thức thi viết. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.
3. Sau khi thực hiện các quy định tại mục 1 và mục 2, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian người trúng tuyển đến UBND thành phố nhận quyết định tuyển dụng.
4. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
5. Chủ tịch UBND thành phố quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại mục 4.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì Chủ tịch UBND thành phố quyết định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ.
V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Yêu cầu đối với người đăng ký dự tuyển
– Mỗi người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí cần tuyển dụng. Trường hợp nộp nhiều (từ 02) Phiếu đăng ký dự tuyển vào vị trí (từ 02 vị trí) khác nhau, Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày sau ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố và trụ sở làm việc của UBND cấp xã nơi tuyển dụng (từ ngày 10/11/2022 đến ngày 09/12/2022).
3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm theo Thông báo này tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
a. Nộp trực tiếp
Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp và nhận biên nhận tại Phòng Nội vụ thành phố Long Khánh. Địa chỉ: Số 53, đường Cách mạng tháng 8, phường Xuân An, TP. Long khánh, tỉnh Đồng Nai; Sđt: 0251.3647.443 trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu, cụ thể:
+ Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
b. Gửi theo đường bưu chính
Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính ngoài phong bì ghi rõ PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.
Phiếu đăng ký dự tuyển đúng thời gian quy định là phiếu được Bưu điện chuyển giao đến Phòng Nội vụ trong thời gian tiếp nhận hồ sơ (từ ngày 10/11/2022 đến ngày 09/12/2022). Sau khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định, Phòng Nội vụ sẽ xác nhận thông tin qua hộp thư điện tử (Email).
VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỀM TỔ CHỨC THI TUYỂN
1. Thời gian
Dự kiến tổ chức trong tháng 01 năm 2023
2. Địa điểm:
Dự kiến tổ chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Long Khánh, đường Hùng Vương, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (cơ sở 2).
Trong trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, UBND thành phố sẽ thông báo công khai trên Trang Thông tin điện tử thành phố Long Khánh: http://longkhanh.dongnai.gov.vn.
VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
1. Người đăng ký dự tuyển điền phiếu đăng ký dự tuyển và tự chịu trách nhiệm đối với việc ghi Phiếu không đầy đủ hoặc sai sót thông tin.
2. Đề nghị người đăng ký dự tuyển nghiên cứu kỹ phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức đề chọn đúng vị trí việc làm của đơn vị đăng ký tuyển dụng, đảm bảo nhu cầu dự tuyển phù hợp với chuyên ngành, trình độ và các yêu cầu khác của vị trí cần tuyển.
3. Trong quá trình nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu có vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ thành phố Long Khánh qua số điện thoại: 0251.3647.443.4. Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố, trụ sở làm việc của UBND các phường, xã nơi tuyển dụng và được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử thành phố Long Khánh: http://longkhanh.dongnai.gov.vn. Các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển sẽ được thường xuyên cập nhật trên Trang Thông tin điện tử của thành phố Long Khánh để người đăng ký dự tuyển kịp thời tra cứu.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Long Khánh năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh.

***** tệp đính kèm:

Phụ lục

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: longkhanh.dongnai.gov.vn