UBND TP. Nha Trang, Khánh Hòa gia hạn thời gian tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

19/01/2023

Căn cứ Kế hoạch số 9004/KH-UBND ngày 05/12/2022 của UBND thành phố Nha Trang về việc tuyển dụng công chức cấp xã của thành phố Nha Trang năm 2022;

Để đảm bảo tuyển dụng đủ số lượng công chức cấp xã theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đối với 01 chỉ tiêu công chức Văn hóa – Xã hội thuộc UBND xã Phước Đồng.

– Thời gian gia hạn tiếp nhận hồ sơ: từ 08 giờ 00 phút, ngày 01/02/2023 đến 16 giờ 00 phút, ngày 14/02/2023 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Nha Trang, Khu liên cơ quan thành phố số 114 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang. Số điện thoại: 0258.3522230 hoặc 3521040.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Kế hoạch số 9004/KH-UBND ngày 05/12/2022 và Thông báo số 1707/TB-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang.

Lưu ý: Những thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã của thành phố Nha Trang năm 2022 thì không được điều chỉnh đơn vị và chức danh dự tuyển theo Thông báo này.

Thông tin chi tiết liên quan đến việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển được thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của thành phố Nha Trang (địa chỉ: nhatrang.khanhhoa.gov.vn); niêm yết tại trụ sở làm việc của Phòng Nội vụ thành phố (số 114 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ) và UBND các xã, phường có đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức.

Nguồn tin: nhatrang.khanhhoa.gov.vn

>>> Xem thêm: UBND TP. Nha Trang, Khánh Hòa tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022