UBND TP. Pleiku, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

20/12/2022

Căn cứ Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm và biện pháp thi hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Thực hiện Công văn số 2032/SNV-XDCQ ngày 11/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện quy định cán bộ, công chức cấp xã, tuyển dụng công chức cấp xã và một số nội dung liên quan thuộc lĩnh vực xây dựng chính quyền;
Căn cứ Kế hoạch số 4161/KH-UBND ngày 12/12/2022 của UBND Thành phố Pleiku về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thành phố Pleiku;
Xét đề nghị của Phòng Nội vụ Thành phố tại Văn bản số 1434/NV-XDCQ ngày 14/12/2022, UBND Thành phố thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn Thành phố, cụ thể:

1. Đối tượng dự tuyển:
Những người có nguyện vọng vào làm việc tại UBND cấp xã có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 3, Mục II, Kế hoạch số 4161/KH- UBND ngày 12/12/2022 của UBND thành phố Pleiku.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng
Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn Thành phố Pleiku là 12 chỉ tiêu, gồm:
– UBND phường Trà Bá: 02 chỉ tiêu, gồm chức danh Địa chính – xây dựng đô thị và Môi trường; chức danh Văn hóa – xã hội.
– UBND phường Ia Kring: 02 chỉ tiêu, gồm chức danh Địa chính – xây dựng đô thị và Môi trường; chức danh Tư pháp – Hộ tịch.
– UBND phường Yên Đỗ: 01 chỉ tiêu: Chức danh Văn hóa – xã hội.
– UBND phường Yên Thế: 01 chỉ tiêu: Chức danh Địa chính – xây dựng đô thị và Môi trường.
– UBND phường Hội Thương: 02 chỉ tiêu, gồm chức danh Văn hóa – xã hội, chức danh Văn phòng – Thống kê.
– UBND phường Hội Phú: 01 chỉ tiêu: Chức danh Tài chính – Kế toán.
– UBND phường Chi Lăng: 02 chỉ tiêu gồm chức danh Văn hóa – xã hội; chức danh Tài chính – Kế toán.
– UBND xã Ia Kênh: 01 chỉ tiêu: Chức danh Văn phòng – Thống kê.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã tại khoản 1, Điều 6, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Người dự tuyển phải có trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh cần tuyển, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập, cụ thể:
+ Về trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;
+ Về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển (Trừ chức danh Tư pháp – Hộ tịch). Người dân tộc Jrai (Gia Rai), BahNar (Ba Na) tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức xã.
+ Đối với chức danh Tư pháp – Hộ tịch: Có trình độ từ Trung cấp luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.
Lưu ý: Trường hợp nếu được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
4. Nội dung, hình thức thi tuyển:
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;
– Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;
Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.
b) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên;
c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm 1.1 Mục III, Kế hoạch số 4161/KH-UBND ngày 12/12/2022 của UBND thành phố Pleiku nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định;d) Trường hợp tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông báo kết quả cho người dự tuyển được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính;
đ) Trường hợp tổ chức thi vòng 1 trên giấy thì việc chấm thi thực hiện như sau: Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;
Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để người dự tuyển biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày sau ngày thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử Thành phố;
Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để người dự tuyển được biết;
Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch UBND Thành phố được quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định không quá 15 ngày.
e) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2;
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham dự vòng 2 thì phải tổ chức thi vòng 2.
Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.
b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.
c) Thời gian thi: 30 phút.
d) Thang điểm: 100 điểm.
5. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu:
– Phiếu đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ;
Người dự tuyển phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (không nhờ người khác nộp thay) và kèm theo các loại giấy tờ, gồm :
+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác hoặc nơi cư trú;
+ Bản sao giấy khai sinh;
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ: Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp chuyên môn, kết quả học tập và giấy tờ ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;
+ 02 ảnh 3×4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển.Lưu ý :
– Tất cả các loại giấy tờ nêu trên được đựng trong bì hồ sơ, ngoài bì hồ sơ ghi đầy đủ thông tin theo quy định.
– Khi đi nộp hồ sơ, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu của chức danh dự tuyển và đối tượng ưu tiên (nếu có).
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký: Từ 7 giờ 00 phút ngày 19/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/01/2023.
– Địa điểm: Người đăng ký dự tuyển phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ thành phố Pleiku, số 81 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại liên hệ: 0269.3723809. Nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính (trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) hoặc gửi qua đường bưu chính.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển không đầy đủ theo quy định thì không xem xét để dự tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại.
6. Lệ phí dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển 500.000 đồng/01 hồ sơ theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí xét tuyển cùng thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.
7. Tài liệu ôn thi; Thời gian và địa điểm tổ chức thi:
– Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng thi công bố để thí sinh được biết và tự ôn thi trên Cổng thông tin điện tử của thành phố Pleiku http://pleiku.gialai.gov.vn.
– Thời gian và địa điểm tổ chức thi: Sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử của thành phố Pleiku http://pleiku.gialai.gov.vn.
Thông báo này được đăng trên phương tiện thông tin đại chúng cấp Tỉnh, trên Cổng thông tin điện tử Thành phố, niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của UBND Thành phố và Trụ sở làm việc của UBND các phường Trà Bá, Ia Kring, Yên Đỗ, Yên Thế, Hội Thương, Hội Phú, Chi Lăng và xã Ia Kênh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Nội vụ Thành phố (Số điện thoại: 0269.3723809) để được giải thích và hướng dẫn thực hiện.

***** Tệp đính kèm;

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: pleiku.gialai.gov.vn