UBND TP. Quy Nhơn, Bình Định tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021

28/08/2021

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Căn cứ Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo Quyết định số 5729/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng đối với người đăng ký dự tuyển thực hiện theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định: “Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành” và Điều 5 quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định, cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

– Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, ngoài những điều kiện tiêu chuẩn nêu trên còn phải thực hiện theo quy định riêng của ngành. Người dự tuyển phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Số lượng và chức danh công chức cần tuyển, đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

1. Số lượng và chức danh công chức cần tuyển: 02 chỉ tiêu công chức: 01 Chỉ huy trưởng Quân sự phường Trần Phú và 01 Chỉ huy trưởng Quân sự xã Nhơn Châu (có danh sách nhu cầu tuyển dụng của đơn vị kèm theo).

2.  Đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu và các văn bằng, chứng chỉ đã được các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trước ngày nộp phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã; không được sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành chờ cấp chứng chỉ để thay thế văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai và tính hợp pháp của văn bằng chứng chỉ, kèm theo:

– 02 bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ của thí sinh;

– Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự.

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tại 01 đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển:

Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố và Đài truyền thanh thành phố, cụ thể: Từ ngày 23/8/2021 đến hết ngày 21/9/2021. (trong giờ hành chính).

Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h30

Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

Địa điểm tiếp nhận: Số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Phòng Nội vụ thành phố – Lầu 6, Trung tâm Hành chính thành phố).

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính, dịch vụ công trực tuyến (Có phiếu đăng ký dự tuyển đính kèm).

Người đăng ký dự tuyển gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính thì thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển được tính theo dấu bưu điện trên phong bì; Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo dịch vụ công trực tuyến thì thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển được tính tại thời điểm tiếp nhận trên dịch vụ công trực tuyến.

4. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm xét tuyển

Thực hiện theo Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn thành phố Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 5729/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND thành phố Quy Nhơn.

5.  Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn thành phố Quy Nhơn được đăng tải, thông báo và niêm yết:

Đăng tải trên cổng thông tin điện tử UBND thành phố Quy Nhơn https://quynhon.gov.vn.

Thông báo trên Đài truyền thanh của Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố.

Niêm yết tại Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn (số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường Trần Phú và UBND xã Nhơn Châu.

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan liên hệ Phòng Nội vụ thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (số điện thoại 0256.3828744) để được giải đáp.

***** Kế hoạch tuyển dụng:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác để bố trí đảm nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; bảo đảm cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có đủ số lượng, chất lượng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

2.  Yêu cầu

– Đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

– Phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, số lượng công chức được bố trí và quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã cần tuyển theo quy định.

– Ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực (nếu có) trong quá trình tuyển dụng.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Số lượng công chức cấp xã cần tuyển dụng: 02 công chức Chỉ huy trưởng Quân sự (phường Trần Phú: 01 và xã Nhơn Châu: 01).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng

Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng đối với người đăng ký dự tuyển thực hiện theo khoản 1 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định: “Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành” và Điều 5 Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định, cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, ngoài những điều kiện tiêu chuẩn nêu trên còn phải thực hiện theo quy định riêng của ngành. Người dự tuyển phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Tiêu chuẩn quy định cụ thể tại Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của liên bộ Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng, như sau:

Điều kiện để xem xét, bổ nhiệm

Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng; có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên theo nhu cầu cụ thể của từng đơn vị.

Tiêu chuẩn cụ thể đối với Chỉ huy trưởng Quân sự:

Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;

Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội;

Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung theo mẫu phiếu đăng ký dự tuyển và nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính, dịch vụ công trực tuyến.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của phiếu đăng ký dự tuyển. Các trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển thì Chủ tịch UBND thành phố sẽ ra Quyết định hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, TRÌNH TỰ, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Nội dung và hình thức xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: Thực hiện theo khoản 2 Điều 15 của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định, quy định: “Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, thực hiện xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này”.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: Thực hiện theo khoản 2 Điều 16 Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định, quy định: “Đối với chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 5 Quy chế này và được Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện thống nhất với Ủy ban nhân cấp xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện”.

3. Trình tự, thủ tục tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: Thực hiện theo quy định tại Điều 8, 9,10,11,12 Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định ban kèm theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định, cụ thể:

Thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên Đài truyền thanh thành phố, trên cổng thông tin điện tử của thành phố và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Hành chính thành phố, UBND phường Trần Phú và UBND xã Nhơn Châu về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng chức danh công chức cần tuyển; thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển; số điện thoại cố định của bộ phận được phân công tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển; hình thức và nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển.

Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Đài truyền thanh thành phố và trên cổng thông tin điện tử thành phố, cụ thể: Từ ngày 23/8/2021 đến hết ngày 21/9/2021.

Buổi sáng: từ 7h00 đến 11h30

Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00

Địa điểm tiếp nhận: Số 30 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Phòng Nội vụ thành phố – Lầu 6, Trung tâm Hành chính thành phố).

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính, dịch vụ công trực tuyến.

Người đăng ký dự tuyển gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính thì thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển được tính theo dấu bưu điện trên phong bì; Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo dịch vụ công trực tuyến thì thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển được tính tại thời điểm tiếp nhận trên dịch vụ công trực tuyến.

Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển, UBND thành phố công bố danh sách người có đủ điều kiện xét tuyển và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính thành phố, UBND phường Trần Phú và UBND xã Nhơn Châu.

Tổ chức xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

Giao phòng Nội vụ thành phố giúp UBND thành phố tổ chức xét tuyển và báo cáo kết quả xét tuyển cho Chủ tịch UBND thành phố.

Thông báo kết quả tuyển dụng

Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung trúng tuyển ghi rõ thời gian người trúng tuyển đến hoàn thiện hồ sơ và nhận quyết định tuyển dụng.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định và gửi cho UBND thành phố Quy Nhơn (qua Phòng Nội vụ thành phố).

Hồ sơ gồm có:

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo tại nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;

+ Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc UBND thành phố phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch UBND thành phố ra Quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển, đồng thời thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp

Chủ tịch UBND thành phố quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển đủ điều kiện trúng tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch UBND thành phố quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã theo đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến UBND phường, xã nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi UBND thành phố; thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc quy định tại khoản này.

Trường hợp người trúng tuyển không đến nhận việc sau thời hạn quy định thì Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định hủy quyết định tuyển dụng, đồng thời ra quyết định tuyển dụng đối với người đủ điều kiện trúng tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ thành phố: Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND thành phố tổ chức tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn thành phố theo các quy định hiện hành.

2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố: Tổ chức đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố về kế hoạch tuyển dụng, kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

3. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố: Thông báo công khai và đưa tin rộng rãi trên hệ thống Đài truyền thanh thành phố về kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

4. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố, Chủ tịch UBND phường Trần Phú và Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn theo ngành Quân sự để xét tuyển đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

5. UBND phường Trần Phú và UBND xã Nhơn Châu: Tổ chức niêm yết công khai Kế hoạch, Thông báo tuyển dụng, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, kết quả xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã tại trụ sở UBND phường Trần Phú và UBND xã Nhơn Châu.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ các nội dung trên và các quy định hiện hành của Nhà nước, Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan tiến hành tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ thành phố) để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: quynhon.gov.vn