UBND TP. Quy Nhơn, Bình Định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

23/06/2022

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.
UBND thành phố thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Thực hiện theo khoản 1, Điều 5, Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2020/QĐ- UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Định), cụ thể:
1.1. Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng;
đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (theo giấy chứng nhận sức khoẻ do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng
Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Chương I Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ thể:
– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã;
– Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.
(Lưu ý: Việc quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học thực hiện theo Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Bình Định).
3. Số lượng công chức cần tuyển: 20 chỉ tiêu, trong đó:
– Công chức Văn phòng – Thống kê: 06 chỉ tiêu;
– Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường) hoặc Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã): 04 chỉ tiêu;
– Công chức Tài chính – Kế toán: 04 chỉ tiêu;
– Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 03 chỉ tiêu;
– Công chức Văn hoá – Xã hội: 03 chỉ tiêu.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm Thông báo này).

4. Phương thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển công chức.

5. Nội dung, hình thức tuyển dụng: Thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
5.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.
a) Nội dung thi trắc nghiệm: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.
b) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho phần thi quy định tại điểm a khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
c) Thông báo kết quả cho người dự tuyển được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.
5.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.
b) Hình thức thi: Thi viết trên giấy.
c) Thời gian thi: 180 phút.
d) Thang điểm: 100 điểm.
6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
a) Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 22/6/2022 đến hết ngày 21/7/2022. Cụ thể:
– Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;
– Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Định) tại phòng Nội vụ thành phố Quy Nhơn, số 30 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính (thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển công chức được tính theo dấu bưu chính trên phong bì), dịch vụ công trực tuyến.
c) Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND thành phố Quy Nhơn sẽ thông báo công khai trên

Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
7. Thông tin chi tiết
Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 được đăng tải, thông báo và niêm yết:
– Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố Quy Nhơn: https://quynhon.gov.vn;
– Thông báo trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố Quy Nhơn;
– Niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, số 30 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ Phòng Nội vụ thành phố: Lầu 6, Trung tâm Hành chính thành phố Quy Nhơn, số 30 đường Nguyễn Huệ, hoặc qua số điện thoại 0256.3.828.744 (trong giờ hành chính) để được giải đáp.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: quynhon.gov.vn