UBND TP.Sa Đéc, Đồng Tháp tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

26/06/2020

Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc về việc tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020, ngạch chuyên viên như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Tổng số 05 chỉ tiêu cần tuyển dụng, trong đó:

– Công chức Văn hóa – Xã hội: 01 chỉ tiêu

– Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 02 chỉ tiêu

– Công chức Tài chính – Kế toán: 01 chỉ tiêu

– Công chức Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu.

(Kèm theo Phụ lục I)

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

a) Có Quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e)  Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g)  Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức đăng ký dự tuyển (đối với chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A, B, C đang thực hiện trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 có hiệu lực). Cụ thể như sau:

– Chức danh công chức Văn hóa – Xã hội:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành: Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa, Thông tin học, Báo chí – tuyên truyền, Quản lý văn hóa – tư tưởng, Phát thanh – truyền hình, Luật, Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, Ngữ văn, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Âm nhạc, Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch và Thương mại du lịch, các ngành Thể dục, thể thao, điện tử – viễn thông và các ngành công nghệ thông tin, Nhân học, Lao động – xã hội, Kinh tế lao động, Lao động – tiền lương.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

– Chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành Luật.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

– Chức danh công chức Tài chính – Kế toán:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành: Tài chính – kế toán, Kế toán – kiểm toán, Kế toán, Tài chính – ngân hàng, Tài chính Nhà nước, các ngành tài chính, kế toán.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

– Chức danh công chức Văn phòng – Thống kê:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành: Hành chính công, Lưu trữ – Quản trị văn phòng; Tổ chức, Quản trị nhân lực, Quản lý Nhà nước, Luật, Văn thư – lưu trữ, Lưu trữ học, Thông tin thư viện, Ngữ văn, Việt Nam học, các ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Quản lý kinh tế, các ngành hành chính, Xây dựng Đảng – Chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (Phụ lục II) ban hành kèm theo Kế hoạch này.

– 01 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người dự tuyển.

– Văn bằng, chứng chỉ tin học (bản photo).

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển để trong túi đựng hồ sơ do Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc phát hành có kích thước 250 x 340 x 5mm theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp tại Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc (Địa chỉ: 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp – trong trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc).

4. Hồ sơ tuyển dụng

Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải bổ sung để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước khi ký quyết định tuyển dụng bao gồm:

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI TRONG TUYỂN DỤNG

1. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển

Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút.

– Miễn thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Hình thức thi: Thi viết

– Thang điểm: 100 điểm

– Thời gian thi: 180 phút

2. Ưu tiên trong tuyển dụng:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thỉ chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chi tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Sa Đéc quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN, PHÚC KHẢO VÀ TUYỂN DỤNG

1. Thông báo kết quả thi tuyển

Trong thời hạn 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2, Hội đồng tuyển dụng sẽ niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách người dự kiến trúng tuyển tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng và trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc; gửi thông báo kết quả thi tuyển tới người dự tuyển.

2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo kết quả

Thực hiện theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

3. Công nhận kết quả kỳ thi tuyển

Sau khi tổ chức chấm thi phúc khảo xong, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển tới người dự tuyển.

4. Quyết định tuyển dụng và nhận việc

Căn cứ thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định tuyển dụng công chức cấp xã.

Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức cấp xã phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời gian xin gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc.

Trường hợp người trúng tuyển vào công chức cấp xã không đến nhận việc sau thời hạn quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng, đồng thời ra quyết định tuyển dụng đối với người đủ điều kiện trúng tuyển có điểm thi thấp hơn liền kề.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày sau ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng.

Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc.

2. Thời gian, địa điểm ôn thi và thi tuyển

– Thời gian tổ chức ôn thi: Dự kiến trong tháng 11 năm 2020.

– Thời gian thi tuyển: Dự kiến trong tháng 11 năm 2020.

– Địa điểm thi: Dự kiến tại Hội trường Ủy ban nhân dân Thành phố Sa Đéc.

3. Tài liệu ôn tập và lệ phí dự tuyển

– Tài liệu ôn tập do Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc cung cấp.

– Lệ phí dự tuyển: Lệ phí dự tuyển tạm thu là 500.000 đồng/thí sinh. Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tế sẽ áp dụng mức thu phù hợp quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được đăng công khai trên Trang thông tin điện tử thành phố Sa Đéc tại địa chỉ: http://sadec.dongthap.gov.vn; phát trên hệ thống Truyền thanh của Thành phố, niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố, Phòng Nội vụ Thành phố và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân các xã, phường trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Nội vụ Thành phố, số điện thoại 0277.3861820 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể./.

*****Phụ lục chi tiết như sau (Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

UBND TP.Sa Đéc, Đồng Tháp tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sadec.dongthap.gov.vn