UBND TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tiếp nhận vào làm công chức năm 2023

10/01/2023

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;
Căn cứ Công văn số 79/UBND-THKH ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức UBND thành phố Sầm Sơn;
UBND thành phố Sầm Sơn thông báo tiếp nhận cán bộ vào làm công chức hành chính cơ quan UBND thành phố Sầm Sơn, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí tiếp nhận
– Chỉ tiêu: 01;
– Vị trí: Dự kiến tiếp nhận để bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;
– Mã vị trí việc làm: 24.1.10.
2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tiếp nhận
– Đối tượng: Cán bộ thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.
– Điều kiện, tiêu chuẩn: Cán bộ đăng ký tiếp nhận phải thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
b) Yêu cầu cụ thể của vị trí tiếp nhận: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021. Trong đó:
– Yêu cầu về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai, Trắc địa;
– Trình độ QLNN: Chứng chỉ bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên trở lên;
– Trình độ lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận trở lên

3. Hồ sơ đăng ký tiếp nhận
– Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác;
– Bản sao quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, công nhận hết thời gian tập sự; hợp đồng làm việc; quyết định lương hiện hưởng; quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công, bố trí công tác; quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp (nếu có);
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;
– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.
4. Địa điểm, thời gian thu Hồ sơ đăng ký tiếp nhận
– Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND thành phố Sầm Sơn, số 07 đường Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn.
– Thời gian: 05 ngày, kể từ ngày 09/01/2023 đến hết ngày 13/01/2023.
UBND thành phố Sầm Sơn thông báo để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng tham gia đăng ký tiếp nhận. Mọi chi tiết xin liên hệ với UBND thành phố Sầm Sơn (qua Phòng Nội vụ) để được giải đáp.

KẾ HOẠCH
Tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức hành chính cơ quan UBND thành phố Sầm Sơn

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật cán bộ cấp xã năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, cán bộ cấp xã thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;
Căn cứ Quyết định số 5672/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc biên chế công chức; số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 của các Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
UBND thành phố Sầm Sơn xây dựng Kế hoạch tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức hành chính cơ quan UBND thành phố Sầm Sơn như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Việc tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức hành chính cơ quan UBND thành phố nhằm tuyển chọn được những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tiếp nhận; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; có kinh nghiệm làm việc tại các lĩnh vực phù hợp với vị trí tiếp nhận.
2. Yêu cầu
– Việc tiếp nhận công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp và biên chế được giao của cơ quan UBND thành phố; đảm bảo về số lượng, chất lượng, điều kiện và tiêu chuẩn nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tiếp nhận.
– Việc tiếp nhận phải thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
– Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính công bằng, bình đẳng trong việc tiếp nhận; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm cần tiếp nhận.
II. THỰC TRẠNG BIÊN CHẾ THUỘC CƠ QUAN UBND THÀNH PHỐ
– Số lượng công chức hành chính được tỉnh giao: 65;
– Số lượng công chức hành chính hiện có: 59;
– Số lượng còn thiếu so biên chế được giao: 06.

III. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN
1. Hình thức tiếp nhận: Thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.
2. Chỉ tiêu, vị trí tiếp nhận
– Chỉ tiêu: 01;
– Vị trí: Dự kiến tiếp nhận để bổ nhiệm Trưởng phòng Tư pháp;
– Mã vị trí việc làm: 24.1.6.
3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tiếp nhận
– Đối tượng: Cán bộ thuộc UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Sầm Sơn.
– Điều kiện, tiêu chuẩn: Cán bộ đăng ký tiếp nhận phải thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn sau:
a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
b) Yêu cầu cụ thể của vị trí tiếp nhận: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư ; Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021. Trong đó:
– Yêu cầu về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Hành chính;
– Trình độ QLNN: Chứng chỉ bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên trở lên;
– Trình độ lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận trở lên
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN, THỜI GIAN TỔ CHỨC TIẾP NHẬN
1. Hồ sơ đăng ký tiếp nhận
Làm thành 03 bộ, gồm:
– Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác;
– Bản sao quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, công nhận hết thời gian tập sự; quyết định lương hiện hưởng; quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công, bố trí công tác; quyết định nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp (nếu có);
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tiếp nhận;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;
– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.
2. Thời gian tổ chức tiếp nhận: Thời gian tổ chức tiếp nhân được thực hiện sau khi Kế hoạch tiếp nhận được UBND tỉnh phê duyệt (dự kiến tổ chức vào tháng 01 năm 2023).

V. NỘI DUNG KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐƯỢC TIẾP NHẬN
1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký tiếp nhận theo hồ sơ đăng ký tiếp nhận.
2. Xác định người được tiếp nhận
2.1. Người được tiếp nhận phải có đủ các điều kiện sau: Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 3, phần III của Kế hoạch này.
2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì Chủ tịch UBND thành phố là người quyết định người được tiếp nhận để trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị thực hiện những nhiệm vụ sau:
1. Phòng Nội vụ
– Là cơ quan Thường trực của UBND thành phố trong công tác tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức hành chính cơ quan UBND thành phố.
– Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch tiếp nhận cán bộ vào làm công chức hành chính cơ quan UBND thành phố.
2. Các phòng, ngành, đơn vị có liên quan
– Có trách nhiệm phối hợp với phòng Nội vụ để tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố thực hiện việc tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức hành chính cơ quan UBND thành phố đảm bảo đúng quy định.
– Chịu trách nhiệm về tính chính xác, khoa học, hợp lý và bảo mật theo quy định của Nhà nước về các nội dung công việc được phân công thực hiện.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.
Trên đây là Kế hoạch tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức hành chính cơ quan UBND thành phố. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

Nguồn tin: samson.thanhhoa.gov.vn