UBND TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2022

20/12/2022

Căn cứ Công văn số 18256/UBND-THKH ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn; Kế hoạch tuyển dụng số 6405/KH-UBND ngày 12/12/2022 của UBND thành phố về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Sầm Sơn.

UBND thành phố Sầm Sơn thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

 

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng

Số lượng cần tuyển dụng: 73 người, trong đó:

a) Mầm non: Giáo viên mầm non hạng III (V.07.02.26): 31 người.

b) Tiểu học: Giáo viên tiểu học hạng III (V.07.03.29): 41 người, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa tiểu học: 31 người.

– Giáo viên Tin học tiểu học: 10 người.

c) Trung tâm GDNN-GDTX:

– Giáo viên Hoá Học THPT hạng III: 01 người .

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp, năng lực, trình độ đảm bảo điều kiện của vị trí đăng ký dự tuyển (Cụ thể theo Mục 2.3. tại Thông báo này);

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.3. Yêu cầu cụ thể về năng lực, trình độ

a) Khối Mầm non

– Giáo viên mầm non hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TTBGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

– Trường hợp đối với giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, đã có thời gian ký hợp đồng lao động làm công việc giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật BHXH trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên theo hướng dẫn tại Công văn sô 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Khối Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số02/2021/TTBGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với từng vị trí việc làm như sau:

+ Giáo viên Văn hóa tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo dục tiểu học.

+ Giáo viên Tin học tiểu học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm tin học hoặc có bằng cử nhân ngành tin học, công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên

– Giáo viên Hoá học THPT hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên THPT hạng III theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THPT công lập. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm hóa học.

Lưu ý:

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng;

– Đối với thí sinh có nhiều trình độ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng: Chỉ được lựa chọn một trình độ để đăng ký tuyển dụng.

3. Hình thức tuyển dụng. Xét tuyển.

4. Nội dung xét tuyển, cách xác định người trúng tuyển

4.1. Nội dung xét tuyển viên chức

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Vòng 1, Chủ tịch UBND thành phố phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2.

Chậm nhất 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự Vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét Vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút;

+ Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn

4.2. Cách xác định người trúng tuyển

4.2.1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn (Vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 4.2.5 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trong đó: Ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND thành phố Sầm Sơn, tại vị trí việc làm phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015trong chỉ tiêu biên chế, trong 03 năm liên tục gần nhất hợp đồng tại đơn vị được thủ trưởng đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; người đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg, Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND thành phố Sầm Sơn, có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí cần tuyển dụng, 03 năm liên tục gần nhất được Thủ trưởng đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trường hợp chưa đủ 03 năm thì thời gian công tác tính từ thời điểm ký hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg, Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ đến thời điểm đăng ký tuyển dụng được Thủ trưởng đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên).

Sau khi thực hiện việc xét tuyển đối với các đối tượng nêu trên, nếu vẫn còn chỉ tiêu biên chế thì thực hiện việc xét tuyển đến các đối tượng khác theo kết quả điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

4.2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 2.5 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND thành phố là người quyết định người trúng tuyển.

4.2.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục 2.5, thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào điểm Vòng 2.

4.2.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4.2.5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào điểm Vòng 2

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị,tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào điểm Vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào điểm Vòng 2.

5. Thông báo kết quả tuyển dụng, ký kết hợp đồng và nhận việc,hủy bỏ kết quả trúng tuyển, hủy bỏ quyết định tuyển dụng

5.1. Thông báo kết quả tuyển dụng

– Sau khi hoàn thành việc chấm thi Vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, công nhận kết quả xét tuyển;

– Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét tuyển, Hội đồng xét tuyển phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Sau khi niêm yết công khai, Hội đồng xét tuyển tiếp nhận, giải quyết đơn kiến nghị về kết quả tính điểm trong thời hạn 05 ngày làm việc và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (nếu có) theo quy định.

5.2. Ký kết hợp đồng và nhận việc

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND thành phố Sầm Sơn để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định tuyển dụng, gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến UBND thành phố để ký hợp đồng làm việc và nhận việc.

5.3. Hủy bỏ kết quả trúng tuyển

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

– Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Chủ tịch UBND thành phố quyết định tuyển dụng đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng.

6. Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển làm theo Mẫu 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

7. Địa điểm, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ thành phố Sầm Sơn, Địa chỉ Số 07, đường Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ 30 ngày: Kể từ ngày 16/12/2022 đến hết ngày 14/01/2023.

Trong quá trình nộp hồ sơ, nếu có thắc mắc đề nghị thí sinh liên hệ số điện thoại: 0333.064.888 (gặp đ/c Hoan, Chuyên viên phòng Nội vụ UBND thành phố).

UBND thành phố Sầm Sơn thông báo để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự xét tuyển.

Nguồn tin: baothanhhoa.vn