UBND TX. Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

30/06/2023

Căn cứ Công văn số 510/SNV-XDCQ ngày 22/3/2023 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã; Công văn số 1259/SNV-XDCQ ngày 22/6/2023 của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh, bổ sung nhu cầu tuyển dụng và phối hợp tuyển dụng công chức cấp xã;
Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023;
Ủy ban nhân dân thị xã Chơn Thành thông báo tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU, NHU CẦU SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN

TT Chức danh công chức cần tuyển Chỉ tiêu tuyển dụng Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng Ghi  chú
01 Tài chính – Kế toán 02 UBND phường Hưng Long,

UBND xã Minh Lập.

 

02

 

Văn hóa – Xã hội

 

03

UBND phường Hưng Long,

UBND phường Thành Tâm,

UBND xã Nha Bích.

 

03

 

Tư pháp – Hộ tịch

 

04

UBND phường Minh Thành,

UBND phường Minh Long,

UBND phường Thành Tâm.

04 Địa chính – Đô thị – Xây dựng và Môi trường 01 – UBND phường Minh Hưng.
Tổng cộng 10

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức công chức cấp xã:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (theo giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định).
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Ưu tiên trong xét tuyển
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
3.2. Trường hợp người dự tuyển vào công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Tiêu chuẩn chức danh công chức dự tuyển
4.1. Tiêu chuẩn chung
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
4.2. Tiêu chuẩn cụ thể
– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
– Trình độ tin học: Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Vị trí chức danh Tài chính – Kế toán: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Tài chính – Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.
+ Vị trí chức danh Văn hóa – Xã hội: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Văn hoá nghệ thuật (chuyên ngành); quản lý Văn hoá – Thông tin; nghiệp vụ Lao động – Thương binh và xã hội, các nhóm ngành về khoa học – xã hội.
+ Vị trí chức danh Tư pháp – Hộ tịch: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Luật; Tư pháp; Hành chính; Kinh tế – Luật;
+ Vị trí chức danh Địa chính – Đô thị – Xây dựng và Môi trường: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Địa chính, Xây dựng, Môi trường, Nông nghiệp, Lâm nghiệp.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN
Thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã theo hai vòng như sau:
1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.
1.1. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút.
1.2. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
1.3. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi I và II, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
1.4. Việc chấm thi Vòng 1 thực hiện như sau:
– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi Vòng 1;
– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để người dự tuyển biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày sau ngày thông báo kết quả điểm thi trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã;
Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để người dự tuyển được biết;
– Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã được quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc theo quy định nhưng không quá 15 ngày.
1.5 Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2; Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham dự vòng 2 thì phải tổ chức thi vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:
– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.
– Hình thức thi: Thi phỏng vấn.
– Thời gian thi: 30 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ SAU KHI TRÚNG TUYỂN
1. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức
1.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
1.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND thị xã quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
1.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
2. Hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển
2.1. Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước khi Chủ tịch UBND thị xã ký quyết định tuyển dụng.
2.2. Hồ sơ của người trúng tuyển công chức cấp xã, bao gồm:
– Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;
– Bản sao giấy khai sinh;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;
– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
2.3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch UBND thị xã ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ thi tuyển tiếp theo.
2.4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả thi tuyển thấp hơn liền kề so với kết quả thi tuyển của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển thấp hơn liền kề bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển công chức cấp xã bao gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ); phiếu dự tuyển không được tẩy, xóa để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao giấy khai sinh;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn sử dụng;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
– Hợp đồng lao động của cơ quan, bản nhận xét đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan (nếu có);
– Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có);
– 02 ảnh 3 x 4 và 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.
 Lưu ý:
– Người đăng ký dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của văn bằng, chứng chỉ, lý lịch và hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức.
– Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.
2. Về thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ; tổ chức ôn thi và tuyển dụng
a) Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 29/6/2023 đến ngày 28/7/2023.
b) Địa điểm mua và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Thí sinh có nhu cầu dự tuyển, liên hệ mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ thị xã Chơn Thành (Địa chỉ: Lầu 2, trụ sở UBND thị xã Chơn Thành, đường Nguyễn Văn Linh – Thị xã Chơn Thành – tỉnh Bình Phước).
3. Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
4. Thời gian và địa điểm thi tuyển: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo trên Cổng thông tin điện tử của UBND thị xã Chơn Thành và thông báo đến từng thí sinh dự tuyển.
Lưu ý: Thí sinh dự tuyển phải đọc kỹ thông báo này để xác định đăng ký dự tuyển phù hợp với ngành đào tại, vị trí công việc của từng chức danh công chức và đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn thêm đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp

Phòng Nội vụ thị xã Chơn Thành, số điện thoại 02713.669.855 (đồng chí Lê Phước Khoa – chuyên viên phòng Nội vụ).

Nguồn tin: chonthanh.binhphuoc.gov.vn