UBND TX. Chơn Thành, Bình Phước tuyển dụng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

19/04/2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh Bình Phước quy định chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc bố trí số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Công văn số 510/SNV-XDCQ ngày 22/3/2023 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức cấp xã;
Theo đề nghị của Trưởng ng Nội vụ tại Tờ trình số 139/TTr-PNV ngày 17/4/2023.
UBND thị xã Chơn Thành ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CAU
1. Mục đích
Tuyển chọn người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm tại UBND các xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
Việc tuyển dụng phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo số lượng, cơ cấu cán bộ, công chức được giao của địa phương; đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, khách quan và theo đúng quy định pháp luật; chọn được người có trình độ chuyên môn phù hợp, có khả năng đảm nhiệm công việc được giao.
Thực hiện đúng quy chế tuyển dụng công chức cấp xã được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Bình Phước.
II. NHU CAU TUYỂN DỤNG
1. Nhu cầu tuyển dụng công chức: 10 công chức.
2. Số lượng công chức cần tuyển dụng:
– UBND phường Hưng Long: 03 người (công chức văn hóa – xã hội: 02 người; công chức tài chính – kế toán: 01 người).
– UBND phường Thành Tâm: 02 người (công chức văn hóa – xã hội: 01 người; công chức tư pháp – hộ tịch: 01 người).
– UBND phường Minh Hưng: 01 người (công chức địa chính – Đô thị – Xây dựng và Môi trường: 01 người).
– UBND phường Minh Long: 01 người (công chức tư pháp – hộ tịch: 01 người).
– UBND phường Minh Thành: 01 người (công chức tư pháp – hộ tịch: 01 người).
– UBND xã Nha Bích: 01 người (công chức văn hóa – xã hội: 01 người).
– UBND xã Minh Lập: 01 người (công chức tài chính – kế toán: 01 người).

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển công chức công chức cấp xã
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ (theo giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định).
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của T a án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Ưu tiên trong xét tuyển
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại v ng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại v ng 2.
3.2. Trường hợp người dự tuyển vào công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại v ng 2.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN
Thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã theo hai v ng như sau:
1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.
– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn ph ng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút.
– Miễn phần thi tin học (v ng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi I và II, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp ng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:
– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.
– Hình thức thi: Thi phỏng vấn.
– Thời gian thi: 30 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại v ng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có kết quả điểm thi tại v ng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi v ng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi v ng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND thị xã quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
VI. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
1. Thành phần Hội đồng
Hội đồng tuyển dụng công chức do Chủ tịch UBND thị xã thành lập, Hội đồng thi có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:
a. Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND.
b. Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng ph ng Nội vụ.
c. Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức thuộc Ph ng Nội vụ.
d. Các ủy viên khác là lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã có liên quan.
2. Nguyên tắc làm việc
Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp số ý kiến đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
– Thông báo kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm thi.
– Thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban kiểm tra sát hạch.
– Tổ chức thu và sử dụng phí dự tuyển theo quy định.
– Tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế.
– Báo cáo Chủ tịch UBND thị xã xem xét, quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức.
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển.
– Hội đồng tuyển dụng công chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
VII. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công chức.
2. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Ph ng Nội vụ thị xã Chơn Thành (đường Nguyễn Văn Linh, khu phố Trung Lợi, Phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước).
3. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng: Ủy ban nhân dân thị xã sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử của UBND thị xã và bằng các hình thức khác.
VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Kinh phí tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã sử dụng từ ngân sách nhà nước, nguồn thu phí dự tuyển của thí sinh theo quy định.
2. Mức thu phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
3. Thí sinh đã nộp phí dự tuyển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nhưng không tham gia thi tuyển sẽ không được hoàn trả phí dự tuyển.
IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tùy theo số lượng, đối tượng đăng ký dự tuyển, Chủ tịch UBND thị xã quyết định hình thức tuyển dụng.
2. Phòng Nội vụ
Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND thị xã và Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện công tác tuyển dụng công chức cấp xã theo Kế hoạch này; lập dự trù kinh phí thực hiện và thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch
Thẩm định và trình phê duyệt kinh phí tổ chức tuyển dụng do Ph ng Nội vụ đề nghị, đề xuất bổ sung kinh phí (nếu phí tuyển dụng thiếu) cho Ph ng Nội vụ để tổ chức tuyển dụng; hướng dẫn Ph ng Nội vụ sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và quyết toán theo đúng quy định.
4. Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Đăng tải Kế hoạch và các thông tin liên quan đến tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử thị xã để các tổ chức, cá nhân được biết.
5. Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã
Đưa tin, bài thông báo về nhu cầu tuyển dụng và các nội dung liên quan trên hệ thống Đài truyền thanh, giúp cá nhân, tổ chức tiếp cận thông tin tuyển dụng.
6. Trung tâm Y tế thị xã
Có trách nhiệm giúp Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã đảm bảo công tác y tế trong thời gian tổ chức thi tuyển.
7. Công an thị xã
Có trách nhiệm giúp Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong thời gian tổ chức thi tuyển.
8. Ủy ban nhân dân các xã, phường
Có trách nhiệm niêm yết, công khai kế hoạch tuyển dụng và các văn bản theo quy định liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 tại trụ sở làm việc để các cá nhân, bộ phận liên quan biết và thực hiện.
Trên đây là kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Chơn Thành. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND thị xã (thông qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

Nguồn tin: chonthanh.binhphuoc.gov.vn