UBND TX. Điện Bàn, Quảng Nam tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2023

19/08/2023

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TTBGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT- BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021
của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;
Căn cứ Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và y sĩ; Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế;
Căn cứ Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập;
Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh đến năm học 2024-2025; Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về giao biên chế công chức và số lượng người làm việc năm 2023;
Thực hiện Công văn số 8628/UBND-NCKS ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tổ chức thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023;
Trên cơ sở chỉ tiêu về số lượng người làm việc hiện có/số lượng người làm việc được giao và nhu cầu tuyển dụng để bổ sung biên chế phục vụ năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo, UBND thị xã Điện Bàn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2023 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Nhằm tuyển dụng đủ số lượng biên chế viên chức chưa sử dụng (năm 2023) để bổ sung cho các đơn vị trường học trên địa bàn thị xã đảm bảo tỷ lệ theo quy định; bổ sung, thay thế kịp thời cho số viên chức nghỉ hưu, nghỉ việc hằng năm;
– Tuyển chọn được những viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo vị trí việc làm trong các đơn vị trường học trực thuộc UBND thị xã.
2. Yêu cầu
– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức và quy định về định mức người làm việc tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp mạng lưới trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm học 2024 – 2025; bảo đảm không vượt quá số lượng người làm việc được giao năm 2023 (đã trừ số chỉ tiêu đã sử dụng, nghỉ hưu, thôi việc).

– Quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo đảm tính cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.
II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Tình hình sử dụng biên chế ngành Giáo dục
– Tổng số lượng người làm việc đối với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao năm 2023 là: 2.423 chỉ tiêu.
– Số lượng người làm việc đã sử dụng (tính đến 01/8/2023): 2.067 chỉ tiêu.
– Số lượng người làm việc chưa sử dụng: 356 chỉ tiêu.
2. Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 325 chỉ tiêu, trong đó:
a) Giáo viên: 311 chỉ tiêu, gồm:
– Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 02 chỉ tiêu;
– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 245 chỉ tiêu, gồm:
+ Tiểu học: 214 chỉ tiêu.
+ Tiếng Anh: 10 chỉ tiêu.
+ Thể dục: 06 chỉ tiêu.
+ Tin học: 03 chỉ tiêu.
+ Âm nhạc: 09 chỉ tiêu.
+ Mỹ thuật: 03 chỉ tiêu.
– Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 64 chỉ tiêu, gồm:
+ Toán: 10 chỉ tiêu.
+ Ngữ văn: 15 chỉ tiêu.
+ Hóa: 05 chỉ tiêu.
+ Tiếng Anh: 06 chỉ tiêu.
+ Tin học: 03 chỉ tiêu.
+ Sinh học: 04 chỉ tiêu.
+ Lịch sử: 05 chỉ tiêu.
+ Địa lí: 05 chỉ tiêu.
+ Mỹ thuật: 03 chỉ tiêu.
+ Thể dục: 05 chỉ tiêu.
+ Âm nhạc: 03 chỉ tiêu.
b) Nhân viên: 14 chỉ tiêu, gồm:
– Nhân viên kế toán: Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032): 05 chỉ tiêu;
– Nhân viên y tế: Y sĩ hạng IV (mã số V.08.03.07): 04 chỉ tiêu;
– Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20): 05 chỉ tiêu.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện chung đối với tất cả thí sinh
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có hồ sơ đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí tuyển dụng:
a) Người dự tuyển vị trí việc làm giáo viên phải đạt điều kiện chung và đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh ghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:
– Đối với giáo viên mầm non:
Tuyển dụng Giáo viên mầm non hạng III (Mã số V.07.02.26), có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
– Đối với vị trí giáo viên tiểu học:
+ Tuyển dụng Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số V.07.03.29), có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.
+ Riêng đối với người dự tuyển vào vị trí giáo viên Âm nhạc, Tin học, Mĩ thuật cấp Tiểu học thì phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
– Đối với vị trí Giáo viên Trung học cơ sở:
+ Tuyển dụng Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32), có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

+ Đối với người dự tuyển vào vị trí Giáo viên Âm nhạc, Tin học, Mĩ thuật cấp Trung học cơ sở thì phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
b) Người dự tuyển vị trí việc làm nhân viên viên phải đạt điều kiện chung và đạt tiêu chuẩn về trình độ chuẩn theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp nhân viên đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:
– Đối với vị trí Nhân viên kế toán: Tuyển dụng Kế toán viên trung cấp (Mã số 06.032), có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
– Đối với vị trí Nhân viên y tế: Tuyển dụng Y sỹ hạng IV (Mã số V.08.03.07), có bằng tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp.
– Đối với vị trí Nhân viên thiết bị, thí nghiệm: Tuyển dụng nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20), có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học).
IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH TÍNH KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển với 02 vòng như sau:
a) Vòng thứ nhất (Vòng 1):
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng thứ hai (Vòng 2): Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Thi viết.
– Nội dung và thời gian thi:
+ Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).
+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thang điểm: Bài thi có thang điểm 100.
2. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục IV Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Đối với vị trí giáo viên Âm nhạc, Tin học, Mĩ thuật cấp Tiểu học, Trung học cơ sở thì xét trúng tuyển đối với người dự tuyển có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên trước, nếu chưa đủ chỉ tiêu thì tiếp tục xét trúng tuyển đối với người dự tuyển có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục IV Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển bao gồm:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu 1);

2. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
3. Bản photo các văn bằng, chứng chỉ (không cần công chứng);
4. 03 phong bì có dán tem và ghi rõ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại; 03 ảnh màu cỡ 4cm x 6cm.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển của cá nhân được đựng trong phong bì cỡ 24x32cm, nhãn dán ngoài bì đựng hồ sơ (theo Mẫu 2).
*Lưu ý:
– Hồ sơ dự tuyển phải đảm bảo tính chính xác, trung thực. Nếu phát hiện sai sự thật thì sẽ không được dự thi hoặc kết quả tuyển dụng sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại thị xã Điện Bàn.
– Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ dự thi. Nếu khai man, thiếu trung thực liên quan đến nội dung hồ sơ dự thi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
– Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
– Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào 01 (một) vị trí việc làm. Nếu phát hiện thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ 02 (hai) vị trí việc làm trở lên trong bảng phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng thì Hội đồng thi tuyển viên chức sẽ loại thí sinh đó ra khỏi danh sách dự thi hoặc hủy kết quả thi tuyển.
– Người được đào tạo ghép 02 môn thì chỉ được đăng ký tuyển dụng một trong hai môn được đào tạo.
VII. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu cụ thể sẽ được thông báo trong Thông báo tuyển dụng cơ quan có thẩm quyền.
VIII. ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ, THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký tuyển dụng theo nội dung Thông báo tuyển dụng của UBND thị xã Điện Bàn.
2. Thời gian tổ chức tuyển dụng: Dự kiến vào tháng 10/2023.
IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã
– Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

– Ban hành các Quyết định: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức sau khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023.
– Thông báo tuyển dụng, kết quả trúng tuyển, công nhận kết quả trúng tuyển của kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023.
– Quyết định tuyển dụng vào viên chức đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
2. Hội đồng tuyển dụng viên chức
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023 do Chủ tịch UBND thị xã quyết định thành lập, có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
– Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Tổ Thư ký giúp việc (nếu cần thiết);
– Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;
– Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo theo quy chế;
– Báo cáo Chủ tịch UBND thị xã quyết định công nhận kết quả tuyển dụng;
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức tuyển dụng;
– Chịu trách nhiệm tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 của thị xã theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
– Tổng hợp kết quả tuyển dụng viên chức báo cáo UBND thị xã Điện Bàn trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận.
– Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
– Là cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2023, tham mưu Hội đồng tuyển dụng các nội dung về tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng; có trách nhiệm tham mưu UBND thị xã thông báo chỉ tiêu, điều kiện, lịch tổ chức tuyển dụng, thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
– Kiểm tra, tổng hợp trình UBND thị xã phê duyệt danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển.
– Tham mưu Chủ tịch UBND thị xã thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023.

– Tham mưu UBND thị xã có văn bản đề nghị Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung hỗ trợ tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2023.
– Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thị xã, Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2023.
– Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã thẩm định trình UBND thị xã xem xét, quyết định.
– Trực tiếp nhận lệ phí đối với thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển.
– Đăng tải Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thị xã năm 2023 trên Đài Truyền hình VTV8, Báo Thanh niên, Báo tuổi trẻ, Báo Giáo dục Thời đại.
4. Phòng Nội vụ thị xã
– Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị xã và Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã tham mưu UBND thị xã thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2023 trên các phương tiện thông tin, đại chúng;
– Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, các cơ quan có liên quan tham mưu UBND thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng đảm bảo quy định.
5. Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã
Thẩm định dự toán, trình UBND thị xã cấp kinh phí tổ chức tuyển dụng; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ kỳ tuyển dụng theo quy định.
6. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã, Trung tâm VHTT&TTTH thị xã
– Có kế hoạch thông tin, thông báo tất cả các nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
– Phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã để niêm yết và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thị xã tất cả các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2023.
7. Văn phòng HĐND & UBND thị xã
Rà soát, phối hợp, tham mưu UBND thị xã thực hiện các văn bản liên quan đến công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2023.
8. Công an thị xã
Phối hợp với Hội đồng tuyển dụng và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự để kỳ tuyển dụng được tổ chức nghiêm túc, an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
9. Trung tâm y tế thị xã

Phối hợp, cử cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ trong kỳ thi tuyển tại vòng 2.
10. Ủy ban nhân dân các xã, phường
Công khai tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của UBND xã/ phường Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023 về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ theo quy định.
11. Đối với thí sinh dự thi
Thực hiện các thủ tục đăng ký dự thi theo quy định, đồng thời cam kết giảng dạy tại thị xã ít nhất 03 năm nếu trúng tuyển (không kể thời gian tập sự).
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, số điện thoại: 0235.3767.456) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2023 giải quyết./.

Nguồn tin: dienban.quangnam.gov.vn