UBND Tx.Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

25/08/2020

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 3, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành tại T trình số 135/TTr-UBND ngày 20/7/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành năm 2020;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 20/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh thị xã Hòa Thành năm 2020, trong đó:

1. Chỉ tiêu, vị trí xét tuyển và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

a) Tổng số chỉ tiêu xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh thị xã Hòa Thành: 04 chỉ tiêu;

b) Vị trí xét tuyển và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:

– Vị trí Công tác Thể dục, Thể thao (Huấn luyện viên hạng III): 01 chỉ tiêu; tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thể dục thể thao trở lên hoặc trường hợp tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Thể dục thể thao thì phải là vận động viên cấp 1 trở lên;

– Vị trí Công tác phát thanh, truyền thanh (Phát thanh viên hạng IV): 01 chỉ tiêu; tốt nghiệp Trung cấp các ngành trở lên;

– Vị trí Công tác phát thanh, truyền thanh (Phóng viên hạng III): 01 chỉ tiêu; tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Báo chí , trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành Báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ Báo chí từ 08 tuần trở lên;

– Vị trí Kế toán (Kế toán viên, tương đương hạng IV): 01 chỉ tiêu; tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính- Kế toán, Kế toán – Tin học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đến vị trí kế toán.

(Kèm theo danh sách nhu cầu, vị trí tuyển dụng)

2. Tiêu chuẩn năng lực ngoại ngữ và tin học

– Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 (vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn đại học), bậc 1 (vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học tương đương.

3. Hình thức, trình tự thủ tục và thời gian thực hiện tuyển dụng

– Tổ chức xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

– Trình tự thủ tục và thời gian thực hiện tuyển dụng: theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Điều 3 của Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 20/7/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thanh thị xã Hòa Thành năm 2020, báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở Nội vụ để thẩm định và công nhận theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức – Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

*****Thông báo chi tiết như sau:

UBND Tx.Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND Tx.Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND Tx.Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND Tx.Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

UBND Tx.Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng 

– Phụ lục thời gian

Nguồn tin: hoathanh.tayninh.gov.vn