Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2020

06/10/2020

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt bổ sung kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức 6 tháng đầu năm 2020;

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau:

1.  Đơn vị, số lượng tiếp nhận và chức danh đảm nhiệm

Đơn vị: Phòng Quy hoach Đầu tư và Xây dựng, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Số lượng: 01 người;

Chức danh đảm nhiệm: Chuyên viên tổng hợp xây dựng cơ bản.

2.  Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

Đối tượng tiếp nhận:

– Là công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận:

– Có trình độ chuyên môn đại học trở lên, ngành Xây dựng dân dựng và Công nghiệp; có từ đủ 03 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với tiếp nhận công chức vào làm công chức; 05 năm kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở  lên đối với  tiếp nhận viên  chức vào làm công chức.

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

– Được thẩm tra, xác minh lý lịch đủ điều kiện để công tác tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có dán ảnh cỡ 3×4 và xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác).

– Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Hai phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc.

(Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển không trả lại người dự tuyển).

4.  Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, số 160, đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

– Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Hiếu, Phó Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, số điện thoại 0912.174.358

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn