Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ sung thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

10/01/2022

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bổ sung thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>>>Xem thêm: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tuyển dụng công chức cấp tỉnh, huyện năm 2021

Nguồn tin: www.vksndtc.gov.vn