Hỏi đáp và tin tức

14/01/2020

Có nên tăng số lượng kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên?

Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thực tế số lượng người đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên để có thể sắp xếp, tổ chức số lượng kỳ thi cho phù hợp với nhu cầu của đa số người đăng ký dự thi.

Theo Công ty TNHH Gia công phần mềm và thương mại ESCC tham khảo, tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư số 91/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên như sau:

“Điều 8. Tổ chức các kỳ thi

1. Hội đồng thi tổ chức ít nhất mỗi năm một kỳ thi vào quý III hoặc quý IV. Trước ngày thi ít nhất 60 ngày, Hội đồng thi thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác liên quan đến kỳ thi”.

Theo ý kiến của Công ty, hiện thị trường kiểm toán Việt Nam đang hạn chế về thời gian cũng như số lượng kỳ thi quá ít, không đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Do vậy, Công ty TNHH Gia công phần mềm và thương mại ESCC đề nghị cơ quan chức năng tổ chức kỳ thi 3 lần/năm nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển môi trường kiểm toán Việt Nam về vi mô cân bằng với khu vực Đông Nam Á.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Hằng năm, Bộ Tài chính tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên theo quy định tại Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 (Thông tư số 91/201/TT-BTC).

Tại Khoản 1, Điều 8 Thông tư số 91/201/TT-BTC quy định:

1. Hội đồng thi tổ chức ít nhất mỗi năm một kỳ thi vào quý III hoặc quý IV. Trước ngày thi ít nhất 60 ngày, Hội đồng thi thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác liên quan đến kỳ thi”.

Để tổ chức được 1 kỳ thi cấp chứng chỉ kiếm toán viên, kế toán viên, Hội đồng thi cần phải sắp xếp về mặt thời gian, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và các nội dung khác liên quan, đảm bảo kỳ thi được thực hiện đúng yêu cầu, hiệu quả.

Do vậy đến nay mỗi năm Bộ Tài chính đã sắp xếp, tổ chức 1 kỳ thi.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, với số lượng người đăng ký dự thi như hiện nay thì việc mỗi năm tổ chức 1 kỳ thi là phù hợp, đảm bảo tiết kiệm nguồn lực, tránh lãng phí.

Tuy nhiên, trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thực tế số lượng người đăng ký dự thi để có thể sắp xếp, tổ chức số lượng kỳ thi cho phù hợp với nhu cầu của đa số người đăng ký dự thi.

Nguồn: Baochinhphu.vn

 

 

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng