Thi thử

02/10/2019

Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi công chức

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử môn Kiến thức chung ôn thi công chức" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ .Bài thi phù hợp với việc ôn thi công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "781 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức" với những nội dung sau:

* Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước

- Hiến pháp năm 2013

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

- Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

* Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV

- Nghị định 110/2004/NĐ-CP

- Nghị định 09/2010/NĐ-CP

- Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008

- Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ

- Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

- Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ

- Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

- Nghị định 161/2018/NĐ-CP

- Chuyên đề 4: Cải cách hành chính

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ

- Nghị quyết số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

- Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016

- Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015

- Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

- Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

- Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi chuyên đề sẽ có 15 câu trong bài thi.

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

 

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng