Hỏi đáp và tin tức

20/07/2021

Giảng viên chuyển về trường THPT, xếp hạng chức danh thế nào?

Ông Lệnh Anh Minh (Hà Giang) hỏi, giảng viên chính (hạng II) tại trường cao đẳng sư phạm chuyển về giảng dạy tại trường THPT sẽ được xếp là giáo viên THPT hạng II hay hạng I?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Luật Viên chức năm 2010 quy định việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện theo nguyên tắc: “Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm đó” và “Người được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp nào thì phải có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp đó” (Khoản 1 Điều 31).

Theo đó, trường hợp tuyển dụng mới hoặc thực hiện chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (giáo viên, giảng viên, nhân viên) đều phải bảo đảm đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm.

Về tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên THPT thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp giảng viên của trường cao đẳng sư phạm, nếu bảo đảm đủ các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THPT và có nguyện vọng chuyển công tác về trường THPT thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Việc bổ nhiệm vào hạng và xếp lương cụ thể đối với trường hợp chuyển chức danh nghề nghiệp nêu trên, cơ quan có thẩm quyền cần căn cứ vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của giáo viên THPT theo Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức để thực hiện. Do đó, đề nghị ông Lệnh Anh Minh liên hệ với cơ quan có thẩm quyền về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên THPT tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

Nguồn: baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng