Hỏi đáp và tin tức

23/11/2021

Hướng dẫn xếp lương các ngạch công chức ngành kế toán, thuế, hải quan

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Dự thảo nêu rõ, các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ được áp dụng Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (Bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và được sửa đổi tại Nghị định số 17/2013/NĐ-CP như sau:

Ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế, kiểm tra viên cao cấp hải quan được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm A3.1. Ngạch kế toán viên cao cấp được áp dụng hệ số lương công chức loại A3, nhóm A3.2.

Ngạch kiểm tra viên chính thuế, kiểm tra viên chính hải quan, kỹ thuật viên bảo quản chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1; ngạch kế toán viên chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2.

Ngạch kế toán viên, kiểm tra viên thuế, kiểm tra viên hải quan, kỹ thuật viên bảo quản được áp dụng hệ số lương công chức loại A1.

Ngạch kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp thuế, kiểm tra viên trung cấp hải quan, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, thủ kho bảo quản (mới) được áp dụng hệ số lương công chức loại A0.

Ngạch nhân viên hải quan, nhân viên thuế (mới) được áp dụng hệ số lương công chức loại B.

Ngạch nhân viên bảo vệ kho dự trữ được áp dụng hệ số lương công chức loại C, nhóm Cl.

Phân công tổ chức thi nâng ngạch công chức

Dự thảo nêu rõ về phân công tổ chức thi nâng ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán, hải quan, dự trữ.

Theo đó, Bộ Tài chính chủ trì tổ chức:

a) Thi nâng ngạch công chức lên các ngạch Kế toán viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp Thuế, Kiểm tra viên cao cấp Hải quan;

Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I (Kế toán viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp hải quan).

b) Thi nâng ngạch công chức lên các ngạch Kế toán viên chính (đối với công chức thuộc quản lý của Bộ Tài chính), Kiểm tra viên chính Thuế, Kiểm tra viên chính Hải quan, Kỹ thuật viên bảo quản chính;

Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II (Kiểm tra viên chính hải quan, Kỹ thuật viên bảo quản chính).

c) Thi nâng ngạch công chức lên các ngạch Kế toán viên (đối với công chức thuộc quản lý của Bộ Tài chính), Kiểm tra viên thuế, Kiểm tra viên hải quan, Kỹ thuật viên bảo quản; Kiểm tra viên trung cấp thuế, Kiểm tra viên trung cấp hải quan, Thủ kho bảo quản.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tổ chức: Thi nâng ngạch công chức thuộc phạm vi quản lý lên ngạch Kế toán viên chính, Kế toán viên theo quy định.

Đối với việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II (kế toán viên chính), lên hạng III (Kế toán viên) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn tin:  Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng