Hỏi đáp và tin tức

05/11/2021

Phí tuyển dụng công chức cao nhất là 500.000 đồng/ thí sinh/lần

Thu 500.000 Đồng/thí sinh/lần dưới nếu 100 thí sinh dự thi; thu 400.000 Đồng/thí sinh/lần nếu Từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự thi; thu 300.000 Đồng/thí sinh/lần nếu từ 500 thí sinh dự thi trở lên.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Theo đó, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức thu phí tuyển dụng; cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là tổ chức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

– Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển): Thu 500.000 Đồng/thí sinh/lần dưới nếu 100 thí sinh dự thi; thu 400.000 Đồng/thí sinh/lần nếu Từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự thi; thu 300.000 Đồng/thí sinh/lần nếu từ 500 thí sinh dự thi trở lên;

– Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I: Thu 1.400.000 Đồng/thí sinh/lần dưới nếu 50 thí sinh dự thi; thu 1.300.000 Đồng/thí sinh/lần nếu từ 50 đến dưới 100 thí sinh dự thi; thu 1.200.000 Đồng/thí sinh/lần nếu từ 100 thí sinh dự thi trở lên

– Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV: Thu 700.000 Đồng/thí sinh/lần dưới nếu 100 thí sinh dự thi; thu 600.000 Đồng/thí sinh/lần nếu từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự thi; thu 500.000 Đồng/thí sinh/lần nếu từ 500 thí sinh dự thi trở lên

– Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức: thu 150.000 Đồng/bài thi

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Nguồn: pbgdpl.hanoi.gov.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng