Hỏi đáp và tin tức

Viên chức biệt phái có phải làm đơn thôi chức vụ tại đơn vị cũ?

Ông Ngô Xuân Trí (TPHCM) là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, được bổ nhiệm Trưởng phòng tháng 6/2018, thời hạn 5 năm, hệ số phụ cấp chức vụ 0,4. Ngày 25/12/2021, ông Trí nhận Quyết định biệt phái về công tác tại Ban Tổ chức Đảng ủy Sở từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022.

Khi ông Trí nhận được quyết định, Phòng Tổ chức hành chính (của đơn vị sự nghiệp công lập) hướng dẫn ông làm đơn xin thôi giữ chức vụ Trưởng phòng vì lý do thực hiện quyết định biệt phái của Sở. Sau đó đơn vị sự nghiệp công lập ban hành quyết định cho ông thôi giữ chức vụ, nhưng tiếp tục được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ đến tháng 6/2023.

Ngày 26/12/2022, ông tiếp tục nhận quyết định biệt phái thêm 1 năm của Giám đốc Sở, từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023. Ông Trí hỏi, đơn vị sự nghiệp công lập hướng dẫn ông làm đơn xin thôi chức vụ và ban hành quyết định thôi giữ chức vụ có đúng không? Đến tháng 6/2023, ông có tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ 0,4 nữa không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 4 Điều 37 Luật Viên chức năm 2010 quy định: “Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác … thì đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm”.

Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 36 Luật Viên chức năm 2010 cũng quy định: “Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức”. Viên chức biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa: