Hỏi đáp và tin tức

05/09/2022

Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành văn thư được quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV.

Từ khóa:

Các bài đã đăng