Hỏi đáp và tin tức

Xếp lương viên chức ngành lưu trữ theo 3 hạng

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều kiện thi, xét thăng hạng và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ. Theo đó, viên chức ngành lưu trữ được xếp lương theo 3 hạng.

Dự thảo nêu rõ chức danh và mã số chức danh viên chức chuyên ngành lưu trữ gồm:

1. Lưu trữ viên hạng II Mã số: V.01.02.01

2. Lưu trữ viên hạng III Mã số: V.01.02.02

3. Lưu trữ viên hạng IV Mã số: V.01.02.03

Các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên hạng III: a) Đối với viên chức khi tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học trở lên được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; b) Đối với viên chức khi tuyển dụng yêu cầu trình độ cao đẳng được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Theo dự thảo, khi hết thời gian tập sự và đạt yêu cầu thì người tập sự được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định tại Điều 24 Nghị định 115/2020/NĐ-CP và xếp lương như sau:

a) Viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với chuyên ngành lưu trữ khi tuyển dụng lần đầu thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên hạng III.

b) Viên chức có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành lưu trữ khi tuyển dụng lần đầu thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên hạng III.

c) Viên chức có trình độ đào tạo đại học phù hợp với chuyên ngành lưu trữ khi tuyển dụng lần đầu thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 của chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên hạng III.

d) Viên chức có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với chuyên ngành lưu trữ khi tuyển dụng lần đầu thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,10 của chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên hạng III.

đ) Viên chức có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với chuyên ngành lưu trữ khi tuyển dụng lần đầu thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 của chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên hạng IV.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng