word-the-cao

108 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ

Giá: 30,000

Mã Tài liệu: CN282
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Tài liệu dài 122 trang word, gồm 108 câu hỏi và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Nội vụ.

Tham khảo tài liệu:

Câu 1. Anh/chị cho biết quy định về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?

Câu 2. Anh/chị cho biết Uỷ ban nhân dân và cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân được quy định như thế nào theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?

Câu 3. Anh/chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?

Câu 4. Anh/chị cho biết cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?

Câu 5. Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật và về xây dựng chính quyền được quy định như thế nào theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?

Câu 6. Anh/chị cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện theo quy định tại Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?

Câu 7. Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện được quy định như thế nào theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?

Câu 8. Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh được quy định như thế nào theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?

Câu 9. Anh/chị cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện được quy định như thế nào theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015?

Câu 10. Anh/chị cho biết trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong quản lý biên chế công chức theo quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ?