word-the-cao

40 câu hỏi và đáp án môn Kiến thức chung ôn thi viên chức ngành Y tế

Giá: 10,000

40 câu hỏi về những nội dung sau:

– LUẬT VIÊN CHỨC (Số 58/2010/QH12)

– QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

– 12 ĐIỀU Y ĐỨC

– LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Số: 40/2009/QH12)