word-the-cao

42 câu hỏi và đáp án ôn thi viên chức Y tế môn chuyên ngành (Cử nhân y tế công cộng)

Giá: 30,000

Tài liệu có định dạng file DOC (Word) bao gồm 42 câu hỏi và đáp án cùng biểu điểm về các nội dung sau:

– Giáo trình Tổ chức quản lý chính sách y tế (sách đào tạo cử nhân y tế công cộng)  của  Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học, năm 2006.

– Giáo trình Tổ chức- Quản lý Y tế, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược Huế, 2012.

– Tài liệu tập huấn về nuôi dưỡng trẻ nhỏ dành cho cộng tác viên, Viện Dinh dưỡng, 2013.

– Quy định về vệ sinh trường học, ban hành kèm theo Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bô trưởng Bộ Y tế.

– Giáo trình Dịch tễ học bệnh lây, Bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược Huế, 2011.

– Giáo trình Sức khỏe nghề nghiệp, Bộ môn Sức khỏe môi trường, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược Huế, 2014.

– Quy định Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Quy định Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

– Giáo trình Dinh dưỡng- Vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ môn Dinh dưỡng-Vệ sinh an toàn thực phẩm, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y dược Huế, 2014.

– Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- Điều kiện đảm bảo vệ sinh (QCVN 01: 2011/BYT).

– 10 lời khuyên dinh dưỡng dưỡng hợp lý đến năm 2020 thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011- 2020 tầm nhìn đến năm 2030, ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-BYT ngày 17/01/2013 của Bộ Y tế.