pdf-nạp thẻ

76 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức ngành Chăn nuôi – Thú y

Giá: 10,000

Tham khảo tài liệu:

Câu 1: Pháp lệnh Giống vật nuôi không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động
trong lĩnh vực nào dưới đây?
a. Chăn nuôi.
b. Thú y
c. Giống vật nuôi.
d. Cả A và B.
Câu 2. Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi, giống vật nuôi thuần chủng là giống?
a. Ổn định về di truyền và năng suất
b. Giống nhau về kiểu gen, ngoại hình
c. Giống nhau về khả năng kháng bệnh
d. Cả 3 nội dung trên.
Câu 3. Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi, hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?
a. Nghiên cứu, chọn tạo giống vật nuôi mới.
b. Kinh doanh giống bố mẹ.
c. Sử dụng giống vật nuôi mới.
d. Thử nghiệm thuốc thú y mới trong khu vực sản xuất giống vật nuôi.
Câu 4. Theo Pháp lệnh Giống vật nuôi, cơ quan nào sau đây có trách nhiệm quản lý nhà
nước về giống vật nuôi?
a. Bộ Nông nghiệp & PTNT.
b. Chính phủ.
c. UBND các cấp.
d. Cả 3 ý trên.