audio-text

Tài liệu môn chuyên ngành Thống kê ôn thi công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016(Phần 4)

Giá: 100,000

Tài liệu gồm:

– 1 file audio

– 1 file word – đề cường Lý thuyết Thống kê và Thống kê Kinh tế

– 1 file pdf – Bài tập trên lớp phần 4