word-the-cao

98 câu hỏi và đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức, viên chức ngạch Kế toán viên

Giá: 40,000

Tài liệu có định dạng file DOC (Word) bao gồm 98 câu hỏi và đáp án cùng biểu điểm về các nội dung sau:

–  Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI về ngân sách Nhà nước (còn hiệu lực đến ngày 31/12/2016).

– Luật NSNN 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 2002 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII về ngân sách Nhà nước (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017).

– Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước.

– Luật Kế toán 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI về kế toán.

– Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy đỊnh chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

– Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

– Nghị định số128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước.