word-the-cao

98 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành Tư pháp

Giá: 40,000

Tài liệu dài 26 trang, gồm 98 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành Tư pháp

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC

Chuyên ngành: TƯ PHÁP

Câu 1: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp nào?

A. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

B. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó.

C. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

D. Cả 3 phương án đều đúng

 

Câu 2: Ký hiệu văn bản QPPL của HĐND, UBND được sắp xếp theo thứ tự nào?

A. Số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản- tên viết tắt của loại văn bản

B. số thứ tự của văn bản/ tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản-tên viết tắt của loại văn bản

C. Số thứ tự của văn bản/năm ban hành văn bản/tên viết tắt của loại văn bản-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản

D. Số thứ tự của văn bản/tên viết tắt của loại văn bản-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản

 

Câu 3: Nhận định nào sau đây đúng?

A. Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính HĐND, UBND đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền

B. Văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của chính HĐND, UBND ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền

C. Văn bản QPPL do HĐND, UNBND ban hành chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của HĐND, UBND cùng cấp, hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền

D. Văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của Chính phủ, Quốc hội và của chính HĐND, UBND đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

 

Câu 4: Ngôn ngữ sử dụng trong văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo:

A. chính xác, phổ thông và địa phương, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu

B. chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, trừu tượng

C. chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu, chủ quan

D. chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu

 

Câu 5: Văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh áp dụng từ thời điểm nào?

A. không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành

B. Từ thời điểm Văn bản QPPL đó có hiệu lực

C. Kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký ban hành văn bản đó

D. Sau 15 ngày kể từ ngày được đăng công báo, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng