word-the-cao

Bộ đề thi tuyển công chức tỉnh môn Nghiệp vụ Thanh tra năm 2016

Giá: 10,000

Bộ đề gồm 2 file:

– Bộ đề trắc nghiệm

– Bộ đề thi viết

Tham khảo bộ đề:

Đề số 1:

Câu 1: Theo quy định của Luật Thanh tra 2010, anh, chị hãy nêu các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; nguyên tắc hoạt động; mục đích hoạt động thanh tra? Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh? (35 điểm)

Câu 2: Theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) hãy cho biết: Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của: (35 điểm)

– Chủ tịch UBND cấp huyện?

– Giám đốc sở và cấp tương đương?

– Chủ tịch UBND cấp tỉnh?

Câu 3: Anh (chị) hãy nêu Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức? Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm được quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005? (30 điểm)

Đề số 2:

Câu 1: Theo quy định của Luật Thanh tra 2010, anh, chị hãy nêu các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; hoạt động thanh tra do tổ chức, cá nhân nào thực hiện? nguyên tắc hoạt động thanh tra; các hành vi nghiêm cấm đối với hoạt động thanh tra? Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện? (35 điểm)

Câu 2: Theo Luật Khiếu nại năm 2011, anh (chị) hãy cho biết: (35 điểm)

  1. Việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu được quy định như thế nào? Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là bao nhiêu ngày?
  2. Anh (chị) hãy nêu trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu? các hình thức xác minh khiếu nại? quyền và nghĩa vụ của người có trách nhiệm xác minh khiếu nại?

Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin? Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin và xử lý hành vi vi phạm các quy định về yêu cầu cung cấp thông tin được quy định tại Nghị số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng? (30 điểm)