word-the-cao

Bộ câu hỏi thi tuyển Bác sĩ môn Chuyên ngành y học dự phòng, y tế công cộng

Giá: 40,000

Bộ câu hỏi thi tuyển Bác sĩ môn Chuyên ngành y học dự phòng, y tế công cộng bao gồm 20 câu hỏi có đáp án. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

– Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27//5/2015

– Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021, Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

– Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

– Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế

– Nghị định số 101/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

– Quyết định 5894/QĐ-BYT  về việc ban hành “hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh”

– Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu hỏi 2: Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong ngành Y tế?

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27//5/2015:

Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp

1. Tận tuỵ phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

2. Hiểu biết và thực hiện đúng quy tắc ứng xử của viên chức ngành y tế.

3. Thực hành nghề nghiệp theo đúng quy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật.

4. Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

5. Tôn trọng quyền của người bệnh.

6. Trung thực, khách quan, công bằng, trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

 

Câu hỏi 2: Trình bày Quy định Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của Bác sĩ y học dự phòng (hạng III)?

Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27//5/2015:

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Hiểu biết quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

b) Có năng lực xác định yếu tố tác động của môi trường tự nhiên, xã hội, nghề nghiệp ảnh hưởng đến sức khỏe con người;

c) Có năng lực đề xuất biện pháp xử lý thích hợp, lập kế hoạch chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng và bảo vệ môi trường;

d) Có năng lực tổ chức thực hiện và đánh giá các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và quản lý sức khỏe, bệnh nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn;

đ) Có năng lực phát hiện sớm ổ dịch bệnh, vấn đề về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trong cộng đồng và tham gia phòng chống dịch;

e) Có năng lực tham gia nghiên cứu khoa học;

g) Có kỹ năng trong việc hợp tác và phối hợp có hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức quốc tế để thực hiện nhiệm vụ.