word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật cán bộ công chức (Có đáp án)

Giá: 50,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật cán bộ công chức (Có đáp án) bao gồm 154 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng.

Lưu ý: Hiện nay chúng tôi đã nâng cấp bộ tài liệu này thành “Bộ câu hỏi và đáp án Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Phạm vi điều chỉnh của Luật cán bộ, công chức năm 2008 được quy định như thế nào?

a. Luật này quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện đảm bảo thi hành công vụ.

b. Luật này quy định về cán bộ; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức.

c. Luật này quy định về công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức.

d. Luật này quy định về bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức.

 

Câu 2: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; nguyên tắc “Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ” là một trong các nguyên tắc gì?

a. Trong tuyển dụng công chức

b. Trong xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

c. Trong thi hành công vụ.

d. Trong đánh giá cán bộ, công chức.

 

Câu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; một trong các nguyên tắc trong thi hành công vụ là gì?

a. Bảo đảm cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên.

b. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả.

c. Bảo đảm mối quan hệ dọc, thống nhất cấp dưới phục tùng cấp trên.

d. Bảo đảm chặt chẽ, linh hoạt, sáng tạo theo quy định của pháp luật.

 

Câu 4: Đâu là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

a. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

b. Đảm bảo sự kết hợp giữa con người và chức danh, vị trí việc làm.

c. Đảm bảo sự công bằng, dân chủ.

d. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

 

Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

a. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

b. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

c. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước.

d. Thực hiện bình đẳng giới.