word-the-cao

Bộ câu hỏi và đáp án Luật cán bộ, công chức 2008, sửa đổi 2019

Giá: 70,000

Bộ câu hỏi và đáp án Luật cán bộ, công chức 2008 và sửa đổi 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020) bao gồm 246 câu hỏi.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Căn cứ vào quy định của Cơ quan nào, người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức sẽ quy định chế độ sử dụng, đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

a. Quốc Hội

b. Chính phủ

c. Bộ Nội vụ

d. Sở nội vụ

 

Câu 2: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Cơ quan nào quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý.”

a. Sở nội vụ

b. Tất cả các phương án đều đúng

c. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

d. Uỷ ban nhân cấp tỉnh

 

Câu 3: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Cơ quan nào có chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng

a. Nhà nước

b. Không có phương án nào đúng

c. Quốc hội

d. Chính phủ

 

Câu 4: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo bao nhiêu mức?

a. 7 mức

b. 5 mức

c. 4 mức

d. 6 mức

 

Câu 5: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Mức đánh giá nào sau không phải là mức đánh giá, cán bộ?

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

b. Không hoàn thành nhiệm vụ.

c. Hoàn thành nhiệm vụ

d. Hoàn thành nhiệm vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực