pdf-nạp thẻ

Tài liệu môn Kiến thức chung ôn thi công chức phường, xã năm 2016

Giá: 20,000

Tài liệu ôn thi công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Tài liệu bao gồm: 5 file PDF.

Nội dung tài liệu (Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ): Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể như sau:

STT Nội dung Tài liệu tham khảo
Chuyên đề 1 Hệ thống chính trị ở Việt Nam
  –         Khái niệm, bản chất, đặc điểm  
  –         Cơ cấu tổ chức  
Chuyên đề 2 Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
–         Khái niệm, bản chất, đặc điểm, chức năng
–         Cơ cấu tổ chức
Chuyên đề 3 Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
–         Khái niệm, bản chất, đặc điểm, chức năng
–         Cơ cấu tổ chức
Chuyên đề 4 Cải cách nền hành chính Nhà nước Nghị quyết số 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính NN giai đoạn 2011-2020
–         Khái niệm, sự cần thiết phải cải cách
–         Các giai đoạn cải cách: giai đoạn 2001-2010; 2011-2020
Chuyên đề 5 Công chức và nền công vụ –      Luật số 22/2008/QH12Luật Cán bộ, công chức-      Luật số 58/2010/QH12 – Luật Viên chức
–         Công chức, viên chức
–         Nền công vụ
Chuyên đề 6 Văn bản quản lý hành chính Nhà nước Luật số 80/2015/QH13 – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Chuyên đề 7 –         Một số nội dung khác