pdf-nạp thẻ

Tài liệu môn Kiến thức chung ôn thi công chức phường, xã năm 2016

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: KTC108
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

Tài liệu ôn thi công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Tài liệu bao gồm: 5 file PDF.

Nội dung tài liệu (Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ): Hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể như sau:

STT Nội dung Tài liệu tham khảo
Chuyên đề 1 Hệ thống chính trị ở Việt Nam
  –         Khái niệm, bản chất, đặc điểm  
  –         Cơ cấu tổ chức  
Chuyên đề 2 Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
–         Khái niệm, bản chất, đặc điểm, chức năng
–         Cơ cấu tổ chức
Chuyên đề 3 Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước
–         Khái niệm, bản chất, đặc điểm, chức năng
–         Cơ cấu tổ chức
Chuyên đề 4 Cải cách nền hành chính Nhà nước Nghị quyết số 30c/NQ-CP Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính NN giai đoạn 2011-2020
–         Khái niệm, sự cần thiết phải cải cách
–         Các giai đoạn cải cách: giai đoạn 2001-2010; 2011-2020
Chuyên đề 5 Công chức và nền công vụ –      Luật số 22/2008/QH12Luật Cán bộ, công chức-      Luật số 58/2010/QH12 – Luật Viên chức
–         Công chức, viên chức
–         Nền công vụ
Chuyên đề 6 Văn bản quản lý hành chính Nhà nước Luật số 80/2015/QH13 – Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Chuyên đề 7 –         Một số nội dung khác