pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước 2024

Giá: 220,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước 2024 bao gồm 921 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

– Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm năm 2013
– Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 47/2019/QH14)

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 52/2019/QH14)

– Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010

– Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020)

– Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt nam
– Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

blank blank