word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Phường thuộc TP.Hà Nội 2023

Giá: 220,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Phường thuộc TP.Hà Nội 2023 bao gồm 1362 câu hỏi có đáp án với các nội dung sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật số 47/2019/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

3. Luật cán bộ, công chức số 22/2018/QH12; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12.

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14.

6. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2019 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế đọ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

7. Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

8. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và các văn bản quy phạm pháp luật về công chức cấp xã.

9. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

11. Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt đọng không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

 

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau (Bài thi thử có thu phí): Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Phường thuộc TP.Hà Nội 2023

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi và đáp án ôn thi công chức Phường thuộc Quận Thanh Xuân, Hà Nội