pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Yên Bái môn Kiến thức chung năm 2024

Giá: 220,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Yên Bái môn Kiến thức chung năm 2024 gồm 1171 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bộ câu hỏi có các nội dung sau:

– Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013;

– Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội về hợp nhất Luật cán bộ, công chức;

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

– Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

– Văn bản hợp nhất số 3/VBHN-BNV ngày 03/8/2023 của Bộ Nội vụ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

– Văn bản hợp nhất số 5/VBHN-BNV ngày 13/10/2023 của Bộ Nội vụ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

– Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chinh trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

blank

blank