word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục (Giáo viên THCS – THPT) Hà Nội 2023

Giá: 180,000

Căn cứ vào Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội , chúng tôi xin giới thiệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục (Giáo viên THCS – THPT) Hà Nội 2023. Bộ câu hỏi bao gồm 1297 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án với các nội dung sau:

– Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

– Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội.

– Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-VBQH ngày 16/12/2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Viên chức.

– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT (văn bản hợp nhất) ngày 23/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

– Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

– Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

– Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành điều lệ trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

– Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kém theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

 

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi giáo viên THCS – THPT Hà Nội môn Kiến thức chung 2023

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục (Giáo viên THPT) Hà Nội 2023 Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức giáo dục (Giáo viên THPT) Hà Nội 2023