Thi thử

14/10/2018

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức TP.Hải Phòng môn Kiến thức chung 2022

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức TP.Hải phòng môn Kiến thức chung 2022" có những nội dung sau:

STT Tên loại văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
I. Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước
1 Hiến pháp 28/11/2013 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Chương I, từ Chương V đến Chương XI
2 Luật 77/2015/QH13 19/6/2015 Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Chương I, Chương II (mục 2,3), Chương III (mục 1,2,4,5), Chương VI
3 Luật 47/2019/QH14 22/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Điều 2,3,4
4 Nghị định 24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
5 Nghị định 107/2020/NĐ-CP 14/9/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, , thành phố trực thuộc Trung ương
6 Nghị định 37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
7 Nghị định 108/2020/NĐ-CP 14/9/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
II Văn bản và soạn thảo văn bản
1 Luật 80/2015/QH13 22/6/2015 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Chương I, II, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI
2 Luật 63/2020/QH14 18/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP 14/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
4 Nghị định 154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
5 Nghị định 30/2020/NĐ-CP 03/05/2020 Về công tác văn thư
III Công chức, công vụ và kỷ luật hành chính
1 Luật 22/2008/QH12 13/11/2008 Luật Cán bộ, công chức
2 Luật 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cua Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
3 Luật 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng
4 Nghị định 06/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Quy định những người là công chức
5 Nghị định 112/2020/NĐ-CP 18/9/2020 Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
6 Nghị định 62/2020/NĐ-CP 06/01/2020 Về vị trí việc làm và biên chế công chức
7 Quyết định 129/2007/QĐ-TTg 02/8/2007 Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
8 Quyết định 03/2007/QĐ-BNV 26/2/2007 Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền
9 Quyết định 48/2019/QĐ-UBND 18/12/2019 Ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng
10 Nghị định 90/2020/NĐ-CP 13/8/2020 Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
IV Cải cách hành chính
1 Nghị quyết 76/NQ-CP 15/7/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
2 Nghị định 61/2018/NĐ-CP 23/4/2018 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
3 Nghị định 107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
4 Nghị định 45/2020/NĐ-CP 04/8/2020 Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
5 Kế hoạch 216/KH-UBND 23/9/2021 Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2021-2025)(không có phụ lục)

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT31

- Giá bài thi: 230.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 1500216284643
– Agribank – chi nhánh Hà Nội
– Chủ tài khoản: Trần Phương Thanh

Hoặc:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một số câu trong bài thi bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa:

Các bài đã đăng