Ban Bồi thường GPMB TP. Thủ Đức, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2024

22/06/2024

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 của Quốc hội
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Căn cứ Kế hoạch số 2126/KH-BBT ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức về tuyển dụng viên chức năm 2024;
Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024, như sau:

I. Số lượng viên chức cần tuyển dụng

TT Tên vị trí việc làm Hạng chức danh nghề nghiệp và tương đương Số lượng
I Vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp chuyên ngành
1 Vị trí việc làm nghiệp vụ bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất Chuyên viên 04
2 Vị trí việc làm công tác bố trí tái định cư. Chuyên viên 03
3 Vị trí việc làm Tiếp công dân, tuyên truyền vận động và giải quyết khiếu nại tố cáo Chuyên viên 01
4 Vị trí việc làm chính sách – kiểm tra hồ sơ bồi thường Chuyên viên 02
II Vị trí việc làm gắn với chức danh chuyên môn dùng chung.
1 Vị trí việc làm Tổ chức – hành chính quản trị Chuyên viên; cán sự 01
2 Vị trí việc làm Kế toán tài vụ Chuyên viên; cán sự 01
Tổng cộng: 12

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN
1. Đối tượng đăng ký dự tuyển

Căn cứ khoản 5, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 22 tuổi trở lên và còn trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
d) Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân:
Được cộng 1,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2.

III. TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Người tham gia dự tuyển, ngoài đáp ứng các điều kiện tại Mục II nêu trên, phải đáp ứng các điều kiện cụ thể từng vị trí việc làm được tuyển, cụ thể:
1. Vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp chuyên ngành
1.1. Vị trí việc làm nghiệp vụ bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp: Kỹ sư Quản lý đất đai; Xây dựng, Kiến trúc, Luật, Kỹ sư môi trường; Kinh tế nông lâm; Trắc địa bản đồ..
– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và tương đương;
– Có thời gian công tác; kinh nghiệm và kiến thức pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, tái định cư và thu hồi đất từ 15 năm trở lên: Về xây dựng kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng từng dự án. Thực hiện kiểm kê hiện trạng sử dụng đất của hộ dân; cập nhật ranh quy hoạch, ranh thu hồi đất của các dự án trên nền tài liệu bản đồ địa chính; cập nhật tiến độ thực hiện các dự án; xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng trong dự án. Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm hệ thống văn bản điện tử ..
1.2. Vị trí việc làm công tác bố trí tái định cư
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp: Kỹ sư Quản lý đất đai; Xây dựng; Kiến trúc; Luật; Kỹ sư môi trường; Kinh tế nông lâm; Trắc địa bản đồ..
– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu
chuẩn ngạch chuyên viên và tương đương;
– Có thời gian công tác; kinh nghiệm và kiến thức pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, tái định cư, thu hồi đất từ 15 năm trở lên: về tổng hợp nhu cầu tái định cư hàng năm; tham mưu cân đối quỹ nền đất, căn hộ và nhu cầu tái định cư của từng dự án. Xây dựng kế hoạch bố trí tái định cư từng dự án. Thực hiện bố trí tái định cư, tạm cư phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn theo phương án tái định cư của các dự án. Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm hệ thống văn bản điện tử …
1.3. Vị trí việc làm Tiếp công dân, tuyên truyền vận động và giải quyết khiếu nại tố cáo
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp: Kỹ sư Quản lý đất đai; Xây dựng; Kiến trúc; Luật; Kỹ sư môi trường; Kinh tế nông lâm; Trắc địa bản đồ..
– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu
chuẩn ngạch chuyên viên và tương đương;
– Có thời gian công tác; kinh nghiệm và kiến thức pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, tái định cư, thu hồi đất từ 15 năm trở lên: Về tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiến nghị liên quan đến bồi thường; Tuyên truyền, vận động giải thích cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về chủ trương, chính sách của các dự án.Thực hiện tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân các cấp đối với các vụ án khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, vụ việc dân sự liên quan đến bồi thường hỗ trợ, tái định cư các dự án khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định. Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm hệ thống văn điện tử ..
1.4. Vị trí việc làm chính sách – kiểm tra hồ sơ bồi thường
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp: Kỹ sư Quản lý đất đai; Xây dựng; Kiến trúc; Luật; Kỹ sư môi trường; Kinh tế nông lâm; Trắc địa bản đồ..
– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu
chuẩn ngạch chuyên viên và tương đương;
– Có thời gian công tác; kinh nghiệm và kiến thức pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, tái định cư, thu hồi đất từ 15 năm trở lên: về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án; kiểm tra hồ sơ bồi thường; Ký kết hợp đồng thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với đơn vị chủ đầu tư; hợp đồng đo vẽ hiện trạng nhà đất; hợp đồng thẩm định đơn giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hợp đồng tư vấn lập dự án bồi thường và các hợp đồng khác liên quan về nghiệp vụ công tác bồi thường. Xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Xây dựng kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, trình cơ quan thẩm quyền duyệt để tổ chức triển khai thực hiện. Tổng hợp báo cáo tiến độ tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm hệ thống văn bản điện tử ..
2. Vị trí việc làm gắn với chức danh chuyên môn dùng chung
2.1. Vị trí việc làm Tổ chức – hành chính quản trị
Yêu cầu:
– Tốt nghiệp Trung cấp; Cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp: Luật; Quản lý Nhà nước; Văn thư – lưu trữ; Lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.
– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu
chuẩn ngạch chuyên viên và tương đương;
– Có thời gian công tác; kinh nghiệm và kiến thức pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; liên quan về tổ chức nhân sự, văn thư lưu trữ và quản trị hành chính- tài sản từ 15 năm trở lên: Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự và chế độ chính sách của viên chức, người lao động. Kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo. Tổ chức và thực hiện công tác văn thư, quản lý, lưu trữ toàn bộ văn bản hành chính, tư liệu kỹ thuật và phát hành các mẫu thư từ văn bản, báo cáo hành chính theo quy định. Tổ chức đánh giá hoạt động của các phòng chức năng, nghiệp vụ, tổ công tác để bình xét thi đua khen thưởng. Thực hiện ký kết hợp đồng mua sắm tài sản theo quy định. Điều hành, quản lý phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị văn phòng, chịu trách nhiệm phân bổ và kiểm tra. Kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh chung. Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm hệ thống văn bản điện tử ..
2.2 Vị trí việc làm Kế toán tài vụ
Yêu cầu chung:
– Tốt nghiệp Trung cấp; Cao đẳng trở lên phù hợp với với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp: Tài chính; Kế toán; kiểm toán;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và tương đương;
– Có thời gian công tác; kinh nghiệm và kiến thức pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, tái định, thu hồi đất; và kiến thức pháp luật liên quan 15 năm trở lên: Thực hiện dự toán thu – chi kinh phí phục vụ công tác bồi thường. Tổng hợp báo cáo thu – chi nguồn kinh phí hoạt động của ban; lập báo cáo tài chính và công tác quyết toán định kỳ theo đúng chế độ quy định; thực hiện chế độ báo cáo tài chính hàng tháng và cung cấp các số liệu kế toán tình hình thu – chi nguồn kinh phí phục vụ bồi thường và nguồn kinh phí bồi thường đối với các dự án do Ban chi trả bồi thường. Ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời các số liệu có liên quan của các nguồn kinh phí, cân đối thu – chi kinh phí phục vụ của từng dự án. Theo dõi công nợ, báo cáo và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ kế toán. Thực hiện công tác kiểm toán hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của từng dự án. Thực hiện chi tiền theo các Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, các phần mềm hệ thống văn bản điện tử, phần mềm kế toán.
3. Điều kiện tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học
– Có trình độ ngoại ngữ B hoặc tương đương bậc 2 trở lên theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Có trình độ tin học A hoặc đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển (theo quy định tại Điều 11 Nghị định 115/2020/NĐ-CP và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023).
2. Nội dung xét tuyển: Được tiến hành theo 02 vòng như sau:
2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Vấn đáp
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian vấn đáp: 30 phút/một thí sinh (thí sinh có không quá 15 phút
chuẩn bị, không tính thời gian thi) Thang điểm vấn đáp: 100
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm vấn đáp
2.3. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a.1 Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
a.2 Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a.2 bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn (nếu có).
– Trường hợp vẫn không xác định được thì Trưởng Ban có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.
V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ (đính kèm mẫu).
– Bản photo (không cần công chứng, chứng thực) các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
– Sơ yếu lý lịch tự thuật
– Bản photo căn cước công dân;
– Giấy khám sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.
– Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
Lưu ý:
– Thí sinh có nhiều trình độ đào tạo thì lựa chọn một văn bằng đúng
chuyên ngành đào tạo theo vị trí tuyển dụng để tham gia xét tuyển.
– Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm. Nếu đăng ký 02 vị trí trở lên xem như hồ sơ không hợp lệ và xóa tên trong danh sách dự tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.
VI. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG; THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024: từ Thứ 2 đến Thứ 6. (trong giờ hành chính).
2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị – Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức. Địa chỉ:164 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh,
3. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Thủ Đức năm 2024.

*****Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tpthuduc.hochiminhcity.gov.vn