Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP.Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

26/06/2020

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1262/SNV-CCVC ngày 22/6/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1262/SNV-CCVC ngày 22/6/2020 nêu trên; giao Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, căn cứ quy định tại Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017, Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh và Đề án vị trí việc làm của Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hóa đã được phê duyệt, thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hóa; cụ thể như sau:

1.1. Về số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, trong đó:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp: 02 chỉ tiêu, gồm:

+ Vị trí việc làm Tổ chức hành chính nhân sự: 01.

+ Vị trí việc làm Kế toán: 01.

– Phòng Quản lý dự án: 01 chỉ tiêu (Vị trí việc làm Quản lý chất lượng công trình: 01).

– Phòng Giải phóng mặt bằng: 04 chỉ tiêu, gồm:

+ Vị trí việc làm Kiểm kê: 03.

+ Vị trí việc làm Lập dự toán: 01.

1.2. Về điều kiện, tiêu chuẩn:

a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012; khoản 1 và khoản 7, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp:

+ Vị trí việc làm Tổ chức hành chính nhân sự: Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Luật, Hành chính, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị nhân lực.

+ Vị trí việc làm Kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

– Phòng Quản lý dự án (Vị trí việc làm Quản lý chất lượng công trình): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông, Thủy lợi.

– Phòng Giải phóng mặt bằng:

+ Vị trí việc làm Kiểm kê: Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Quản lý đất đai, Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Quản lý nhà nước, Luật, Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi, Lâm nghiệp.

+ Vị trí việc làm Lập dự toán: Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Quản lý đất đai, Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Quản lý nhà nước, Luật, Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi.

2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh.

3. Kinh phí chi trả cho viên chức do Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố Thanh Hóa tự đảm bảo theo quy định của pháp luật.

4. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát việc tuyển dụng viên chức của UBND thành phố Thanh Hóa, Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư thành phố thành phố Thanh Hóa, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn