Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

31/07/2020

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1554/SNV-CCVC ngày 23/7/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1554/SNV-CCVC ngày 23/7/2020 nêu trên; giao Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn, căn cứ quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017, Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017, Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh và Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn đã được phê duyệt, thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn; cụ thể như sau:

1.1. Về số lượng cần tuyển dụng: 01 người.

1.2. Vị trí việc làm: Kỹ thuật, thẩm định (phòng Kỹ thuật – Thẩm định).

1.3. Về điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:

– Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ thuật công trình, xây dựng.

1.4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh.

2. Kinh phí chi trả cho viên chức do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn tự đảm bảo theo quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát việc tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn