Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long tuyển dụng viên chức

27/09/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định vể tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc thành phố Vĩnh Long;

Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long như sau:

I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

Số lượng người cần tuyển: 5 viên chức (có bảng mô tả nhu cầu tuyển dụng viên chức kèm theo).

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN.

1. Điều kiện

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ.  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG.

1. Hồ sơ dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển nộp một Phiếu đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng tại mục II. Phiếu đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu dự tuyển và chịu trách chính xác về các nội dung kê khai trong phiếu (có phiếu đăng ký dự tuyển đính kèm).

2. Đối tượng ưu tiên trong trong xét tuyển.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển.

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG.

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức.

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2.  Vòng 2:

– Hình thức: Phỏng vấn

– Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

– Thang điểm: 100 điểm.

V. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố cụ thể kể từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Long, Số 79/2, đường 30 tháng 4, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính, dịch vụ công trực tuyến.

Người đăng ký dự tuyển gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính thì thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển được tính theo dấu bưu điện trên phong bì; Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo dịch vụ công trực tuyến thì thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển được tính tại thời điểm tiếp nhận trên dịch vụ công trực tuyến.

VI. Thông tin chi tiết:

Thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng viên chức Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc thành phố Vĩnh Long được đăng tải, thông báo và niêm yết:

– Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử UBND thành phố Vĩnh Long, địa chỉ: tpvinhlong.vinhlong.gov.vn

– Thông báo trên hệ thống truyền thanh của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố.

– Niêm yết tại trụ sở Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh

– Niêm yết công khai tại trụ sở viên chức Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh

UBND thành phố Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Vĩnh Long để các cá nhân có nhu cầu và đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định được biết đăng ký thi tuyển, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Long (số điện thoại: 0270.3822067) để được giải đáp.

*** Tài liệu đính kèm: 

Bảng chỉ tiêu tuyển dụng

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

Nguồn tin: tpvinhlong.vinhlong.gov.vn