Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

16/10/2020

Căn cứ Công văn số 13415/UBND-THKH ngày 25/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư, trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp;

Căn cứ Công văn số 2089/SNV-CCVC ngày 06/10/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp;

Căn cứ Phương án số 2983/PA-BQLKKTNS&KCN ngày 14/10/2020 của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020;

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quản lý Hạ tầng, Môi trường và Hỗ trợ đầu tư năm 2020 với các nội dung như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Số lượng cần tuyển dụng: 35 người.

Vị trí việc làm cần tuyển:

Quản lý công trình Hạ tầng Kỹ thuật: 08 người.

Quản lý và Dịch vụ môi trường: 04 người.

Tư vấn và Hỗ trợ đầu tư: 10 người.

Tổ chức thực hiện các loại hình dịch vụ: 03 người.

Hành chính – Tổng hợp: 05 người.

Kế toán: 03 người.

Thủ quỹ: 01 người.

Văn thư: 01 người.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt

Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật.

Có phiếu đăng ký dự tuyển.

Có lý lịch rõ ràng.

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cho từng vị trí cần tuyển

2.1 Vị trí Quản lý công trình Hạ tầng Kỹ thuật.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên đối với vị trí Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật và tốt nghiệp cao đẳng trở lên đối với vị trí tổ chức thực hiện các loại hình dịch vụ một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng cầu đường, kinh tế xây dựng, công nghệ kỹ thuật điện, điện công nghiệp; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 11/2014/TT- BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ  chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV.

2.2.  Vị trí Quản lý và dịch vụ môi trường.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên đối với vị trí Quản lý và dịch vụ môi trường và tốt nghiệp cao đẳng trở lên đối với vị trí tổ chức thực hiện các loại hình dịch vụ một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Công nghệ và quản lý môi trường, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán, kỹ thuật mỏ, kỹ thuật trắc địa, công nghệ kỹ thuật điện, điện công nghiệp; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV.

2.3.  Vị trí Tư vấn và Hỗ trợ đầu tư.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, kiến trúc,  kiến trúc công trình, đô thị, quản lý xây dựng, xây dựng cầu đường, cầu hầm; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV

ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV.

2.4.  Vị trí Tổ chức thực hiện các loại hình dịch vụ.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng cầu đường, công nghệ kỹ thuật điện, điện công nghiệp, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán, kỹ thuật mỏ, kỹ thuật trắc địa; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV.

2.5.  Vị trí Hành chính, tổng hợp.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế phát triển, kinh tế vận tải biển, xây dựng cầu đường bộ, lưu trữ học và quản trị văn phòng, khoa học ngành quản lý; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV.

Yêu cầu về ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

Yêu cầu về tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

2.6.  Vị trí Kế toán.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành: tài chính – kế toán hoặc kế toán; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán.

Yêu cầu về ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

Yêu cầu về tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

2.7.  Vị trí Thủ quỹ.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán.

Yêu cầu về ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

Yêu cầu về tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

2.8.  Vị trí Văn thư.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính học.

Yêu cầu về ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

Yêu cầu về tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

III.   HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính gồm:

02 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại phụ lục thông báo này. Các nội dung đăng ký trong phiếu dự tuyển phải chính xác từ các giấy tờ bản gốc đã  được các cơ quan có thẩm quyền cấp tính đến trước thời điểm chốt nộp phiếu đăng ký dự tuyển.

03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4 x

 Lưu ý: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng. Thí sinh không được sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã nộp khi hết hạn nộp hồ sơ. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 16/11/2020.

2.  Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (Liên hệ trực tiếp ông: Nguyễn Xuân Thanh, số điện thoại: 0918.198.662).

Địa chỉ: Phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lệ phí dự tuyển: 000 đồng/người (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

V.  HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2.  Nội dung xét tuyển:

Hình thức xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa./.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nghison.gov.vn